Skip to Content

Overzicht van onze activiteiten in 2010 en Verslag over de fondsenwerving

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw
Februari 2011

Overzicht van onze activiteiten in 2010
Verslag over de fondsenwerving en de toekenning van de opgehaalde gelden.

1 Overzicht van onze activiteiten in 2010.

A. Buitensporige sanctionering van nalatige legale wapenbezitters.

In september 2009 heeft de Raad van Procureur Generaals beslist om de mensen, die nagelaten hadden de nodige stappen te doen vóór 31 oktober 2008 teneinde hun vergunningen te laten vernieuwen of hun modellen 9 te laten omzetten in modellen 4 of in nieuwe modellen 9, te aanzien als illegale wapenbezitters en ze te sanctioneren door hun wapens “vrijwillig” te laten afstaan voor vernietiging, waardoor er geen verdere sanctionering meer zou volgen. Deze mensen kunnen dus terug een nieuwe wapenvergunning aanvragen om zich een nieuw wapen, eventueel identiek aan het ingeleverde, aan te schaffen. Zie onze mededeling daaromtrent van 3 december 2009 op onze nieuwe website: http://www.avwl-vzw.be/

Deze situatie is het toppunt van absurditeit omdat:
- deze mensen volkomen legaal in orde waren vóór de 31 oktober 2008
- hun overtreding een loutere administratieve overtreding was, die kon gesanctioneerd worden met een geldboete en de verplichting om alsnog de nodige stappen te zetten voor regularisatie.
- Deze maatregel zo’n 200.000 onschuldige mensen zal treffen. Slachtoffers van de chaotische invoering van de nieuwe wapenwet die door de voortdurende berichten van wijzigingen niet meer wisten wat gedaan en een afwachtende houding aannamen, zonder de intentie om illegaal wapenbezitter te worden
- Duizenden mensen hun erfstukken of beleggingspatrimonium zullen moeten afstaan, met alle emotionele en materiële gevolgen
- Deze maatregel duizenden mensen er zal toe aanzetten om hun patrimonium op een illegale manier trachten te behouden
- Er door deze maatregel duizenden legale wapens dreigen in de illegaliteit te verzeilen, terwijl de houders niets anders vragen dan hun situatie te regulariseren. Uiteindelijk kunnen deze wapens in het illegale criminele milieu terecht komen.
- De wapens in het criminele milieu niet geraakt worden door deze maatregel.

De AVWL heeft daarom een dringend schrijven gericht naar het ministerie van Justitie toe, waar men deze situatie blijkbaar als normaal beschouwt en waar uiteindelijk, na verschillend heen en weer schrijven, minister Stefaan Declercq (CD&V) zelf verklaart dat een wijziging in de sanctionering onrechtvaardig zou zijn tegenover de mensen die reeds hun wapens verplicht ingeleverd hadden!!

Alsof een foutieve handeling nooit meer zou mogen gewijzigd worden omdat er mensen onrechtvaardig behandeld werden en de anderen dan ook maar verder onrechtvaardig behandeld moeten worden!!

Aangezien minister Declecq dus blijkbaar geen stappen wil zetten om een correcte behandeling van de bevolking te bewerkstelligen en de regering in de lopende zaken geen initiatieven wil/kan nemen, wachten wij tot een volgende, meer rationele minister van Justitie post zou vatten om een nieuwe campagne tegen deze buitensporige sanctionering te hernemen.

In de marge van deze buitensporige sanctionering willen wij ook nog opmerken dat de statistieken over de in beslaggenomen illegale wapens, die nogal breed uitgesmeerd werden in de media, uitsluitend te wijten zijn aan de cijfers van de in beslaggenomen wapens bij bovenvermelde nalatige maar eerbare personen. De uitvoerende autoriteiten voeren deze inbeslagnames druppelsgewijs uit teneinde de jaarlijkse statistieken over de inbeslagnames te kunnen opsmukken en de indruk te geven dat er daadwerkelijk opgetreden wordt tegen illegaal wapenbezit in het criminele milieu. In die zin is deze sanctionering van eerzame mensen dus een godsgeschenk voor een inefficiënte regering die de indruk kan geven daadkrachtig te zijn, terwijl het criminele milieu verder met rust gelaten wordt.

B. Beroep bij de Raad van State tegen een Ministerieel Besluit van 11 maart 2010 dat sommige hulpstukken voor wapens indeelt bij de verboden wapens.

Op 11 maart 2010 werd een Ministerieel Besluit in het Staatsblad gepubliceerd waarbij “de hulpstukken, met uitzondering van gewone kolven(wat dat ook moge betekenen), die aan een handvuurwapen bepaalde uiterlijke kenmerken en technische eigenschappen van een schoudervuurwapen geven”, ingedeeld werden bij de verboden wapens. Door dit MB kwamen al de bezitters van collectiepistolen zoals de Borchart, Mauser C96, Luger, GP, enz, uitgerust met een houten verlengkolf, in de illegaliteit terecht.

De AVWL heeft dan ook een procedure tot vernietiging bij de Raad van State opgestart, terwijl een particuliere verzamelaar geholpen werd bij een procedure in kortgeding om dit MB aan te vechten.

Onze verschillende argumenten werden niet ten gronde beoordeeld maar de auditeur van de Raad van State heeft niettemin de vernietiging van het MB in zijn advies aan de Raad van State, op basis van procedurefouten, aangeraden waardoor dus het aangevochten MB in principe zou moeten vernietigd worden bij de uitspraak van de Raad die verwacht wordt tegen eind 2011.

De rechtbank heeft zich onbevoegd verklaard om zich uit te spreken tegen dit MB maar uit de argumentatie van het ministerie van Justitie kon opgemaakt worden dat zij niet konden definiëren welke hulpstukken juist bedoeld waren en meer specifiek wat nu juist bedoeld werd met “gewone kolven”, zodat een veroordeling voor het bezit van die kolven op zijn minst problematisch werd en het MB inhoudsloos.

C. Problemen bij de toekenning van wapenvergunningen in Oost-Vlaanderen en Antwerpen

In de twee voormelde provincies hebben de gouverneurs plotseling besloten dat de korte wapens met een loop van minder dan 7,5 cm (3 duim) niet meer zouden kunnen vergund worden voor het sportief en het recreatief schieten omdat: “de technische eigenschappen van het wapen hen ongeschikt zou maken voor het sportief en het recreatief schieten en zij ontworpen zijn voor andere doeleinden dan het sportief en het recreatief schieten”.

Aangezien deze bewering volledig willekeurig is, niet gesteund door eender welk rapport of geschrift, noch zelfs een mening van bekende en erkende wapengebruikers of fabrikanten, wel integendeel, en aangezien de wapenwet noch de uitvoeringsbesluiten op geen enkele plaats zulk een “technische” evaluatie voorzien heeft AVWL besloten om de mensen, die in beroep willen gaan tegen deze uitspraak, te helpen, zowel bij hun beroep bij het ministerie van Justitie, waar echter momenteel deze ongemotiveerd weigeringen bevestigd worden, als bij de Raad van State, waar deze bijkomende illegale voorwaarden tot het bekomen van een wapenvergunning kunnen aangevochten worden.

Momenteel helpt de AVWL zo’n viertal personen.
Deze beroepen zijn van vitaal belang omdat zij een signaal moeten zijn dat de overheid de wet correct moet toepassen. Deze beroepen moeten, indien zij gewonnen worden, zo een precedent scheppen alsook een ondersteuning bij een eventuele latere gerechtelijke procedure tegen ambtenaren die de beslissingen van de Raad van State zouden negeren. Deze beroepen moeten ook vermijden dat een “olievlekeffect” zou ontstaan bij de andere provincies.

Een eerste advies van de auditeur wordt verwacht tegen eind 2011 en een eerste uitspraak van de RvS wordt midden 2012 verwacht.

Indien er nog mensen een procedure willen opstarten mogen zij met ons contact opnemen teneinde de nodige argumenten te kunnen noteren en de nodige hulp te krijgen in verband met de procedurevoorwaarden.

D. Publicatie van een nieuwe circulaire die de werking van de wapenwet voor de overheid uitlegt.

Op 24 november 2010 werd de omzendbrief van 29 oktober 2010 over de praktische toepassing van de wapenwet door de overheid in het Belgische Staatsblad gepubliceerd. Dit is geen nieuwe wet maar wel een uitleg naar de administraties toe over de manier waarop deze de wet moeten toepassen.

Een circulaire is dus alleen bindend voor de overheid en niet voor de burgers indien er toepassingen in de circulaire zouden staan die niet voorzien zijn in de wapenwet en haar uitvoeringsbesluiten. Tegen eventuele sanctie of weigeringen die niet gebaseerd zijn op de wetteksten maar alleen op de circulaire kan beroep aangetekend worden bij de Raad van State. De AVWL staat altijd klaar om de getroffenen daarbij te helpen.

Het uitvoeringsbesluit schept wel wat meer duidelijkheid over de eigenlijke documenten die moeten gevoegd worden bij de aanvraag van een wapenvergunning en de elementen die moeten aangebracht worden. Er zou zo een uniformiteit moeten gevonden worden bij de behandeling van de aanvragen want momenteel zijn er verschillende methodes, waarvan er enkele, zoals in Oost-Vlaanderen en Antwerpen, niet in overeenstemming zijn met de wet.

Wij raden in elk geval volgende minimumvereisten aan voor de aanvraag van een wapenvergunning:
- doe uw aanvraag altijd via een aangetekend schrijven met ontvangstbericht zodat de datum van aanvraag exact vastgelegd wordt.
- Wanneer ge na een termijn van drie maanden en 2 weken nog geen antwoord gekregen hebt op uw aanvraag, stuur dan een aangetekend schrijven met de vraag of ge een antwoord kunt verwachten binnen de legale termijn van 4 maanden. Vraag dit niet per telefoon omdat dit geen enkele spoor of bewijs achterlaat dat ge deze vraag gesteld hebt bij het provinciebestuur.
- Indien ge geen antwoord gekregen hebt na 4 maanden na het indienen van uw aanvraag, stuur dan binnen de 14 dagen (= de legale termijn) een aangetekend schrijven naar het ministerie van Justitie met een kopij van uw oorspronkelijke aanvraag en de vermelding dat het een beroep betreft voor het uitblijven van een beslissing binnen de gestelde wettelijke termijn.
- Een aanvraag van een vergunning moet, wettelijk gezien alleen de aard (vuurwapen, luchtdrukwapen, vergunningsplichtige wisselstukken), het type wapen (revolver, pistool, geweer, karabijn, zwartkruitwapen) en het kaliber vermelden. Alle andere gegevens (merk, serienummer, gegevens van de overdrager, enz…) zijn facultatief en kunnen niet verplicht worden.
- Voor bezitters van een sportschutterslicentie geldt de vereenvoudigde aanvraagprocedure (geen medisch attest, geen uittreksel van het strafregister, geen praktische proef, geen theoretische proef, geen attest van regelmatig bezoek aan de schietstand, geen attest van handelingsbekwaamheid met het betroffen wapen van de schietstand) wanneer zij een wapenvergunning aanvragen voor een wapen van de categorie waarvoor zij een licentie bezitten.

Wie deze minimumvereisten niet toepast bij de aanvraag van zijn vergunningen, loopt het risico geen beroep te kunnen uitoefenen tegen abnormale wachttijden, soms oplopend tot 2 (twee) jaar (Oost-Vlaanderen voor, onder andere, wapens die de gouverneur als “rambowapens” heeft aangeduid op de commissie Justitie in november 2007) alvorens een antwoord op een vergunningsaanvraag verkregen wordt.

Voor verdere vragen kunt ge altijd bij AVWL terecht

E. de AVWL heeft eveneens een nieuwe website aangemaakt.

Toegang via: http://www.avwl-vzw.be/

Het forum laat u toe met elkaar te communiceren.

2 Verslag over de fondsenwerving en de toekenning van de opgehaalde gelden.

A. In mei 2010 hebben wij een oproep voor steunfondsen gedaan om het beroep tegen het MB van 11 maart 2010 (zie hierboven) te kunnen financieren.

Wij wensen langs deze weg de honderden personen, die ons steungiften gestort hebben, van harte te danken.

Wij hebben steungiften gekregen, gaande van 5€ tot 250€ van particulieren, elk naar zijn mogelijkheden en tot 800€ van gemeenschappelijke omhalingen bij schietclubs.

Het totale bedrag dat zo samengebracht werd, sinds deze specifieke oproep, bedroeg:
8 700,00€

Dit geld werd zonder uitzondering, en tot de laatste euro, uitsluitend bestemd voor de procedurekosten tegen de onzinnige besluiten van de overheid tegen de legale wapenbezitters.

Detail van de tot nu toe gedane uitgaven:

- voorschot advocaat procedure tegen MB 11 maart 2010: 2750,€
- tweede voorschot advocaat procedure tegen MB 11 maart 2010: 3000,00€
- derde voorschot advocaat procedure tegen MB 11 maart: 3500,00€

Momenteel is de zaak over het MB van 11 maart 2010 nog lopende bij de Raad van State en zullen er nog eindsaldokosten moeten betaald worden.

Ook steunen wij financieel de mensen, die een beroep willen indienen bij de Raad van State tegen onterechte weigeringen van wapenvergunningen, maar die er de middelen niet voor hebben.

Deze beroepen zijn van vitaal belang omdat zij een signaal moeten zijn dat de overheid de wet correct moet toepassen en zij zo een precedent scheppen alsook een ondersteuning bij een eventuele latere gerechtelijke procedure tegen ambtenaren die de beslissingen van de Raad van State zouden negeren.

B. De AVWL heeft besloten zich aan te sluiten bij Wapenunie.

De AVWL is een actiegroep die reageert op alle onterechte aantijgingen tegen de legale wapenbezitters en wil in die rol zijn zelfstandigheid bewaren.

Anderzijds is AVWL absoluut voorstander van de bundeling van krachten om de gemeenschappelijke en de specifieke doelstellingen van de verschillende categorieën van wapenbezitters te bereiken.

Daarom heeft AVWL de beslissing genomen om aan te sluiten als lid bij WAPENUNIE en zo de acties van Wapenunie eveneens te steunen.

Wapenunie is zelf lid van:
- de Europese vereniging van wapenbezitters A.E.C.A.C.
- de enige erkende ngo WFSA die de particuliere wapenbezitters verdedigt bij de UNO
- UNIZO waardoor de algemene sectoriële commerciële belangen van de wapenhandelaars en dus onrechtstreeks de wapenbezitters nog beter verdedigd worden.

Dit lidmaatschap van Wapenunie is overal betalend en de kosten van haar lidmaatschap bij de verschillende organisaties wordt gefinancierd door haar leden.

De contributie van de AVWL bij Wapenunie bedraagt 200€

Als conclusie kunnen we stellen dat, zoals blijkt uit deze opsomming van tussenkomsten, het nog altijd nodig is om bijzonder waakzaam te blijven tegenover de regelneverij die sommige politici nog altijd willen opvoeren tegen de legale wapenbezitters.
En niet alleen sommige politici maar eveneens weinig plichtsbewuste en overijverige ambtenaren die zich geroepen voelen om de wet uit te breiden volgens hun eigen visie.

Daarom is het nog altijd belangrijk van de AVWL verder te doen groeien.

Spreek er dus over tegen uw vrienden, kameraden en familieleden zodat zij ook lid worden van de AVWL en zo onze zaak verder blijven steunen.

Hoe groter de vereniging, hoe groter de impact van onze acties.

Verder hebben wij dus nog altijd fondsen nodig, om al deze acties te kunnen ondersteunen.

Wij danken u dus nu ook al bij voorbaat voor al de steunbijdragen die nog zullen gestort worden.
De steunbedragen kunnen gestort worden op het nieuwe nummer:
IBAN: BE79 0014 0635 7833 BIC : GEBABEBB van AVWL

Voor alle inlichtingen kunt ge terecht op onderstaande adressen.

DANIEL BEETS
VOORZITTER
GSM : 0498/54.54.55
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
Oudergemseweg 41
1970 Wezembeek-Oppemarticle | by Dr. Radut