Skip to Content

OPEN BRIEF AAN DE POLITICI EN DE MEDIA

Défense Active des Amateurs d’Armes asbl

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw

26 MAART 2012

OPEN BRIEF AAN DE POLITICI EN DE MEDIA

Ten gevolge van de schietpartij in Liège, waar een multirecidieve crimineel in het volk schoot met wapens die verboden zijn voor de particuliere bevolking, (inderdaad kan aan particulieren zelfs geen vergunning verleend worden voor volautomatische wapens en granaten), heeft de regering beslist de onschuldige wapenverzamelaars van oude Historische, Folkloristische en Decoratieve (HFD) wapens op een radicale manier te sanctioneren…..!

De Ministerraad heeft dus besloten om de lijst van oude vrije wapens, die reeds zonder problemen bestaat sinds 1991 en die in 2007 zelfs uitgebreid werd (trouwens zonder de voorafgaande raad te vragen, over de overeenkomst van sommige wapens aan de definitie van historische wapens, aan de specialisten in de sector, terwijl dit oorspronkelijk voorzien was), doodgewoon af te schaffen.
Deze beslissing werd genomen terwijl in sommige van de ons omringende landen, zoals in Frankrijk, bespreking aan de gang zijn teneinde zulk een lijst op te stellen en/of uit te breiden.

Deze nieuwe onrechtvaardige en zinloze maatregel, zonder enige invloed op de criminaliteit, schokt niet alleen de 500.0000 wapenbezitters maar eveneens honderdduizenden mensen, die geen wapens bezitten maar die wel degelijk beseffen dat deze maatregel absoluut tot niets dient en dat de criminaliteit voor de zoveelste keer op geen enkele manier getroffen wordt, terwijl de bevolking lijdt onder steeds verder stijgende criminaliteitscijfers die de overheid niet kan indijken.

De wapenbezitters en de ganse bevolking vragen daadwerkelijke, structurele en krachtige maatregelen om de openbare veiligheid, waar elke burger nood en recht op heeft, op een tastbare manier te verbeteren.

Tot nu toe heeft de overheid slechts gemakshalve maatregelen, zonder enig resultaat, genomen door de wettelijke toegang tot wapens voor eerbare burgers te beperken.
Geen enkele wet van die aard heeft ooit criminelen verontrust omdat zij, door hun aard, geen rekening houden met deze wetten. Alleen een strikte repressieve politiek kan de criminaliteit, die onze samenleving zo teistert, doen verminderen.

De actuele laksheid in het beleid tegen de criminaliteit is een schande voor elke pacifistische samenleving, zoals de onze, en de voortdurende bestraffing van personen, die geen enkele fout begaan hebben, is een belediging tegen de bepalingen van de Mensenrechten, die te pas en te onpas naar voren gebracht worden om een meer dan rechtvaardige behandeling te garanderen voor de aangehouden criminelen.

De AVWL eist dan ook volgende punten:

1 De herziening van de beslissing om de lijst van HFD wapens op te heffen
2 De herziening van de lijst van HFD wapens door een commissie van specialisten met de bedoeling om een lijst op te stellen die helemaal voldoet aan deze definitie, teneinde de verruiming van de lijst in 2007, ingevoerd zonder enig overleg met de sector en waar sommige wapens, die niet overeenkomen met de definitie HFD, te verbeteren. Sommige wapens, zouden volgens de federale politie problemen kunnen opleveren. Problemen die trouwens absoluut niet in verband staan met de schietpartij in Liège, die als aanleiding genomen wordt om de lijst af te schaffen.
3 Garantie voor juridische zekerheid in de wetgeving op de legale wapens zodat de legale wapenbezitters zekerheid krijgen over hun investering en hun patrimonium.
4 Het raadplegen van ernstige en neutrale studies over legaal wapenbezit en zijn impact op de criminaliteit en de openbare veiligheid, aangezien tot op heden de wetgeving op wapenbezit uitsluitend gebaseerd is op emotionele basis of op vooroordelen.
5 Het nemen van drastische en doeltreffende maatregelen tegen de criminaliteit in het algemeen en de gewapende criminaliteit in het bijzonder teneinde de openbare veiligheid nu eindelijk eens te verbeteren en te garanderen na al die jaren van laksheid ter zake. Inderdaad, “meer blauw op straat” kan alleen maar doeltreffend zijn indien er een ernstige opvolging gebeurt door de Rechterlijke Macht en een aangepaste penitentiaire infrastructuur.

De sector van de wapenliefhebbers, zoals alle andere sectoren, eist voorafgaand overleg alvorens er maatregelen tegen hen genomen worden, teneinde de doeltreffendheid en de gevolgen van de voorgestelde maatregelen te kunnen vaststellen vóór hun toepassing.

Dàt zijn de elementaire voorwaarden voor de goede werking van een democratie.

DANIEL BEETS
VOORZITTER
GSM : 0498/54.54.55
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
Oudergemseweg 41
1970 Wezembeek-Oppemarticle | by Dr. Radut