Skip to Content

Vaststellingen over het voorstel tot opheffing van de lijst van HFD wapens

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw

Vaststellingen over het voorstel tot opheffing van de lijst van HFD wapens

De overheid blijkt nog altijd vastbesloten in haar beslissing om de lijst van “vrije wapens” radicaal te schrappen. Een beslissing die weer eens genomen werd in een emotionele context.

Deze schrapping zal ingrijpende gevolgen met zich meebrengen.

De AVWL wenst u in te lichten over haar vaststellingen in het kader van de beslissing van de Ministerraad over de opheffing van de lijst van Historische, Folkloristische en Decoratieve (HFD) wapens
1 de opheffing van de lijst van HFD wapens staat absoluut niet in oorzakelijk verband tot de schietpartij in Liège, zoals de ministers van Justitie en van Binnenlandse zaken het voorstellen. De gebruikte wapens bij deze schietpartij waren niet vrij of zelfs niet vergunningsplichtig maar wel volledig verboden voor particulieren.
2 de lijst van HFD wapens, opgemaakt in 1991 en aangepast in 1995 heeft nooit enig statistisch probleem veroorzaakt
3 De verruiming van de lijst van HFD wapens, in 2007, werd uitgevoerd door de overheid, vooraleer een commissie van specialisten terzake deze lijst had kunnen uitzuiveren van wapens die niet voldeden aan deze definitie. Deze uitzuivering door de gespecialiseerde commissie was nochtans oorspronkelijk voorzien.
4 De problemen met sommige HFD wapens, voorgebracht door de federale politie, betreffen uitsluitend wapens die opgenomen werden in de verruiming van de lijst in 2007.
5 De opheffing van de lijst zou een enorme toevloed van administratieve lasten als gevolg hebben: honderdduizenden wapens zouden dan moeten geregulariseerd worden. Honderdduizenden moraliteitsenquêtes zullen moeten uitgevoerd worden aangezien de wapenwet geen uitzonderingen voorziet voor de uitreiking van vergunningen. De overheid heeft nochtans de regularisatie van de wapens door de wetswijziging van 2006 nog niet kunnen verwerken en moet tevens nu al beginnen met de vijfjaarlijkse controles.
6 De opheffing van de lijst zal, zoals de wapenwetswijziging van 2006 en 2008, aan een belangrijk deel van de bevolking voorbijgaan waardoor tienduizenden mensen, te goeder trouw, in gebreke zullen blijven met de regularisatie van hun wapenbezit waardoor weerom tienduizenden mensen door de circulaire van de procureurgeneraals zullen getroffen worden en hun patrimonium zullen verliezen zonder enige vergoeding, onder de beschuldiging van “illegaal wapenbezit”. Een periode van 3 maanden voor de regularisatie van honderdduizenden wapens is veel en veel te kort, niet alleen voor de regularisatie op zich maar eveneens voor de administratieve last en de chaos die er zal uit voortvloeien.
7 In sommige landen, zoals Frankrijk, is momenteel een herziening en een uitbreiding van een lijst met vrije wapens in uitvoeringsstadium. Dit staat in schril contrast met de radicale afschaffing van de lijst in België.
8 De impact van de afschaffing van de lijst van HFD wapens op de criminaliteit, is nihil, aangezien het kwaad geschied is en de wapens, die niet op de uitbreiding van de lijst van 2007 thuishoorden, reeds wijdverspreid zijn en, indien in handen van criminelen, zeker niet zullen terugkomen in het legale circuit.

Uit de voorgaande punten kunnen volgende besluiten getrokken worden:

1 de opheffing van de lijst is zinloos en zal meer problemen creëren dan oplossen: de criminaliteit kan door deze radicale maatregel op geen enkele manier bestreden worden.
2 Bovendien zal de administratieve last de overheid en dan vooral de politiediensten nog meer belemmeren en zo de daadwerkelijke bestrijding van de criminaliteit nog verder belemmeren
3 doeltreffende maatregelen tegen de criminaliteit kunnen alleen maar werken indien zij gericht zijn op het strenger bestraffen van het misbruik van wapens, het opsporen van de illegale circuits en het ter beschikking stellen van de nodige manschappen tot het uitvoeren van deze doelstellingen. Momenteel worden de nodige manschappen tewerkgesteld bij het uitvoeren van onophoudelijke zinloze controleactiviteiten, in het kader van de wapenwet, over burgers die nooit strafbare feiten gepleegd hebben.
4 De doeltreffende maatregelen kunnen alleen resultaten afwerpen indien er een effectieve opvolging door de rechterlijke macht uitgeoefend wordt. Wat momenteel niet het geval is.
5 Het radicaal opheffen van de lijst van HFD wapens zal nog meer rechtsonzekerheid met zich meebrengen waardoor nog meer wapens in de illegaliteit zullen verdwijnen. Uiteindelijk vinden die wapens dan toch hun weg naar het criminele milieu.

Uit de opsomming van al de hierboven aangehaalde punt blijkt dat de beste oplossing een herziening van de uitbreiding van de lijst in 2007 is en het schrappen van sommige wapens op deze lijst.

Een realistische wetgeving geeft meer resultaat dan radicale verboden.

DANIEL BEETS
VOORZITTER
GSM : 0498/54.54.55
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
Oudergemseweg 41
1970 Wezembeek-Oppemarticle | by Dr. Radut