Skip to Content

STANDPUNT VAN DE OPEN VLD OVER DE SCHRAPPING VAN DE LIJST VRIJE WAPENS EN ONS ANTWOORD EROP

Beste,
Naar aanleiding van het schietincident in Luik, werd door de Minister van Binnenlandse Zaken en deze van Justitie actie ondernomen om dergelijke vreselijke en betreurenswaardige voorvallen in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden. Het moet namelijk de bekommernis zijn van de politici in dit land om een veilige samenleving te garanderen. Als liberale partij zijn wij een grote voorstander van individuele vrijheden, maar eenieders vrijheid wordt begrensd door die van een ander.

Als onderdeel van het actieplan tegen de illegale wapenhandel wordt binnenkort de lijst van vrij verkrijgbare historische vuurwapens (de zgn. “HFD-lijst”) afgeschaft. Dit betekent dat die wapens vergunningsplichtig worden.

De reden waarom deze maatregel genomen wordt, is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Bij onderzoeken naar illegale wapenhandel worden door de politie namelijk meer en meer dergelijke wapens aangetroffen in handen van het crimineel milieu. In tegenstelling tot wat men geneigd is te denken, gaat het hier vaak niet over onschuldig antiek, maar over wapens die soms werken met moderne munitie en die soms in grote aantallen verkrijgbaar zijn. De anonieme handel in deze wapens is één van de lekken die moeten worden gedicht om het legale van het illegale circuit te kunnen scheiden.

Daarnaast komt er uit de buurlanden terecht kritiek op het “wapentoerisme” dat is ontstaan, waarbij buitenlandse liefhebbers hier wapens komen aankopen die in hun land vergunningsplichtig zijn, om ze daar vervolgens illegaal in te voeren.

De wapens die geviseerd worden zijn deze die de volledige lijst uitmaken in bijlage van het KB van 20/9/91 over de historische, folkloristische en decoratieve wapens, dus zowel de korte als de lange exemplaren.

De maatregel heeft evenwel geen betrekking op :

De buskruitwapens
De geneutraliseerde wapens
De wapens gebruikt door historische en folkloristische verenigingen bij optochten, reconstructies en schuttersfeesten
De niet-vuurwapens.
Mensen die in het kader van hun hobby met wapens omgaan, hoeven niet bang te zijn: om met de betrokken wapens te mogen schieten buiten het kader van historische/folkloristische activiteiten was al een vergunning nodig. Voor sport- en recreatieve schutters verandert er dus niets.

Wapenhandelaars die ze in voorraad hebben en erkende verzamelaars die ze bezitten, zullen ze in hun registers moeten inschrijven. De verzamelaars zullen zich hierbij niet moeten houden aan de beperkingen opgelegd door hun verzamelthema.

Niet-erkende verzamelaars die dat wensen en die 5 dergelijke wapens bezitten, kunnen een erkenning aanvragen (die aanvraag wordt dan gelijkgesteld met een aangifte). Wensen ze dit niet, dan moeten ze, net als de andere particulieren die in het bezit zijn van zulke wapens, er aangifte van doen.

Particulieren die met dergelijke wapens waarvan ze persoonlijk eigenaar zijn, wensen deel te nemen aan historische of folkloristische activiteiten zoals optochten, re-enactments en traditionele schuttersfeesten zullen dit probleemloos kunnen blijven doen. Ze zullen hun wapens wel moeten aangeven.

Op wapen- en militariabeurzen zullen alleen nog de buskruitwapens, de geneutraliseerde wapens en de niet-vuurwapens mogen worden verkocht.

Nog een woordje uitleg bij de te volgen procedure: de aangifte van de betrokken wapens bij de lokale politie zal moeten gebeuren binnen het jaar na de inwerkingtreding van het KB. De politie zal een attest afgeven, dat geldt als voorlopige vergunning. Daarna zal ze een vergunningsaanvraag aan de gouverneur sturen (procedure model 6).

De vergunning zal gratis worden afgegeven, zonder dat er moet worden voldaan aan voorwaarden. Alleen als er gevaar voor de openbare veiligheid bestaat, zal ze worden geweigerd. Er moet dus geen medisch attest worden voorgelegd, geen theoretische of praktische proef worden afgelegd, geen akkoord van de huisgenoten worden gegeven en geen wettige reden worden bewezen.

De bezitters van deze wapens zullen tegen het einde van de overgangsperiode de nodige veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Voor handelaars zal er niets veranderen. Verzamelaars zullen meer maatregelen dan voorheen moeten nemen (“klasse G”) als ze na de inschrijving van hun HFD-wapens boven de drempel van 30 wapens gaan. Particulieren die alleen lange HFD-wapens verzamelen, zullen die ook mogen tentoonstellen.

Zoals u ziet, zijn de gevolgen voor mensen die te goeder trouw zijn eerder beperkt. Sommigen zullen enkele (administratieve) stappen moeten ondernemen en eventueel (kosteloos) een vergunning aanvragen. Daar staat tegenover dat de openbare veiligheid door deze kleine ingrepen versterkt wordt. Als we de strijd tegen de illegale wapenhandel ernstig willen voeren, dan moeten we eerst en vooral een einde maken aan de permeabiliteit tussen de legale en de illegale markt. De wapens op de lijst van vrij verkrijgbare wapens worden niet geregistreerd, ze zijn aantrekkelijk voor criminelen en ze kunnen eenvoudig overgaan van het legale naar het zwarte circuit en omgekeerd. Deze achterpoort moet worden gesloten door de handel in de betrokken wapens in het gecontroleerde circuit te dwingen.

Hopend u met dit antwoord van dienst te zijn geweest.
Vriendelijke groeten,
Carina VAN CAUTER
Volksvertegenwoordiger

ONS ANTWOORD:

De AVWL wenst u in te lichten over haar vaststellingen in het kader van de beslissing van de Ministerraad over de opheffing van de lijst van Historische, Folkloristische en Decoratieve (HFD) wapens
1 de opheffing van de lijst van HFD wapens staat absoluut niet in oorzakelijk verband tot de schietpartij in Liège, zoals de ministers van Justitie en van Binnenlandse zaken het voorstellen. De gebruikte wapens bij deze schietpartij waren niet vrij of zelfs niet vergunningsplichtig maar wel volledig verboden voor particulieren.
2 de lijst van HFD wapens, opgemaakt in 1991 en aangepast in 1995 heeft nooit enig statistisch probleem veroorzaakt
3 De verruiming van de lijst van HFD wapens, in 2007, werd uitgevoerd door de overheid, vooraleer een commissie van specialisten terzake deze lijst had kunnen uitzuiveren van wapens die niet voldeden aan deze definitie. Deze uitzuivering door de gespecialiseerde commissie was nochtans oorspronkelijk voorzien.
4 De problemen met sommige HFD wapens, voorgebracht door de federale politie, betreffen uitsluitend wapens die opgenomen werden in de verruiming van de lijst in 2007.
5 De opheffing van de lijst zou een enorme toevloed van administratieve lasten als gevolg hebben: honderdduizenden wapens zouden dan moeten geregulariseerd worden. Honderdduizenden moraliteitsenquêtes zullen moeten uitgevoerd worden aangezien de wapenwet geen uitzonderingen voorziet voor de uitreiking van vergunningen. De overheid heeft nochtans de regularisatie van de wapens door de wetswijziging van 2006 nog niet kunnen verwerken en moet tevens nu al beginnen met de vijfjaarlijkse controles.
6 De opheffing van de lijst zal, zoals de wapenwetswijziging van 2006 en 2008, aan een belangrijk deel van de bevolking voorbijgaan waardoor tienduizenden mensen, te goeder trouw, in gebreke zullen blijven met de regularisatie van hun wapenbezit waardoor weerom tienduizenden mensen door de circulaire van de procureurgeneraals zullen getroffen worden en hun patrimonium zullen verliezen zonder enige vergoeding, onder de beschuldiging van “illegaal wapenbezit”.

7 In sommige landen, zoals Frankrijk, is momenteel een herziening en een uitbreiding van een lijst met vrije wapens in uitvoeringsstadium. Dit staat in schril contrast met de radicale afschaffing van de lijst in België.
8 De impact van de afschaffing van de lijst van HFD wapens op de criminaliteit, is nihil, aangezien het kwaad geschied is en de wapens, die niet op de uitbreiding van de lijst van 2007 thuishoorden, reeds wijdverspreid zijn en, indien in handen van criminelen, zeker niet zullen terugkomen in het legale circuit.
9 De kost van deze maatregel zal in deze tijden van besparingen, enorm zijn, omdat de uitreiking van de vergunningen gratis is. En dit voor een maatregel zonder enig tastbaar resultaat.

Uit de voorgaande punten kunnen volgende besluiten getrokken worden:

1 de opheffing van de lijst is zinloos en zal meer problemen creëren dan oplossen: de criminaliteit kan door deze radicale maatregel op geen enkele manier bestreden worden.
2 Bovendien zal de administratieve last de overheid en dan vooral de politiediensten nog meer belemmeren en zo de daadwerkelijke bestrijding van de criminaliteit nog verder belemmeren
3 doeltreffende maatregelen tegen de criminaliteit kunnen alleen maar werken indien zij gericht zijn op het strenger bestraffen van het misbruik van wapens, het opsporen van de illegale circuits en het ter beschikking stellen van de nodige manschappen tot het uitvoeren van deze doelstellingen. Momenteel worden de nodige manschappen tewerkgesteld bij het uitvoeren van onophoudelijke zinloze controleactiviteiten, in het kader van de wapenwet, over burgers die nooit strafbare feiten gepleegd hebben.
4 De doeltreffende maatregelen kunnen alleen resultaten afwerpen indien er een effectieve opvolging door de rechterlijke macht uitgeoefend wordt. Wat momenteel niet het geval is.
5 Het radicaal opheffen van de lijst van HFD wapens zal nog meer rechtsonzekerheid met zich meebrengen waardoor nog meer wapens in de illegaliteit zullen verdwijnen. Uiteindelijk vinden die wapens dan toch hun weg naar het criminele milieu.

Uit de opsomming van al de hierboven aangehaalde punt blijkt dat de beste oplossing een herziening van de uitbreiding van de lijst in 2007 is en het schrappen van sommige wapens op deze lijst.

Een realistische wetgeving geeft meer resultaat dan radicale verboden.

DANIEL BEETS
VOORZITTER
GSM : 0498/54.54.55
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
Oudergemseweg 41
1970 Wezembeek-Oppemarticle | by Dr. Radut