Skip to Content

ARRESTEN RAAD VAN STATE OVER KLEINE WAPENTJES

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw

Juli 2012

ARRESTEN RAAD VAN STATE INZAKE WEIGERING VAN VERGUNNINGEN VOOR KLEINE WAPENTJES

Sinds enkele jaren weigeren de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen vergunningen voor kleine wapens met lopen van minder dan 3 duim (die zij “babywapens” noemden om zo te trachten een nieuw type van wapen te creëren, terwijl die benaming reeds meerdere jaren gebruikt wordt voor airsoft-wapens en andere luchtdrukwapens) voor de volledig willekeurige reden dat het gebruik ervan “gevaarlijk”, “ongeschikt” en “niet ontworpen voor sportief en recreatief schieten” zou zijn zonder verder de aard van het gevaar of de nodige geschiktheid te definiëren of te verantwoorden door objectieve aanhalingen.
Deze onzinnige motivatie werd ingeroepen omdat deze provinciegouverneurs uit persoonlijke overwegingen tegen die wapentjes zijn!

Nergens zijn er statistieken, verslagen of rapporten te vinden die deze wapentjes zouden beschrijven als “gevaarlijk” en “ongeschikt voor sportief en/of recreatief gebruik in een schietstand”.
De praktijk leert ons anderzijds ook dat meer dan 95% van de wapens, die gebruikt worden voor sportief en recreatief schieten, ontworpen waren voor andere doeleinden (oorlog, jacht, verdediging, enz..) dan voor de sport.

AVWL klaagt deze manier van handelen reeds van in den beginne aan.

Deze weigeringen werden nu eveneens bekrachtigd door het ministerie van Justitie wanneer de getroffen personen na de beslissing van het provinciebestuur, in beroep gingen.

En wat nog erger was: de heer Edwin Debaene, diensthoofd van de dienst wapens in Oost-Vlaanderen was een persoonlijke campagne begonnen bij de andere provincies om hen over te halen dezelfde onzinnige beslissingen te nemen!

Onder druk van die onrechtvaardige beslissingen, die momenteel enkele honderden wapenbezitters en aanvragers van vergunningen nutteloos zwaar getroffen hebben en met het vooruitzicht dat bij de vijfjaarlijkse controle, de bestaande vergunningen zouden ingetrokken worden, met al de gevolgen van eigendomsproblemen hieraan verbonden voor verschillende duizenden mensen, heeft de AVWL beslist om al de mensen, die er om vroegen, gratis te helpen bij het indienen van een verzoekschrift bij de Raad van State (RvS), tot vernietiging van de weigeringsbeslissing van het ministerie van Justitie.

Verschillende zaken werden in 2011 en 2012 ingeleid bij de RvS.

De RvS heeft nu in de arresten nummer 220.039 en 220.040 van 28 juni 2012 twee weigeringsbesluiten van het ministerie van Justitie van in 2011vernietigd.

De RvS beoordeelt de feiten als volgt:

Uit deze motivering (kleine loop en geringe afmetingen zouden volgens het ministerie van Justitie “gevaarlijk” zijn en het wapen ongeschikt maken voor sportief en recreatief schieten) blijkt niet dat het type wapen waarvoor de vergunning wordt gevraagd niet nuttig kan worden gebruikt voor sportief en recreatief schieten op een schietstand. De omstandigheid dat het betrokken wapen omwille van zijn kenmerken normaal niet voor dergelijke doeleinden wordt gebruikt is geen afdoende motief om aan te nemen dat het wapen niet voor die doeleinden kan worden gebruikt. De verwerende partij verduidelijkt evenmin waarom de moeilijke beheersbaarheid van het wapen het gebruik ervan voor recreatief schieten gevaarlijk maakt. De verwerende partij kan ten slotte niet op nuttige wijze verwijzen naar het arrest van de Raad van State nr. 215.411 van 29 september 2011 aangezien de verzoeker in onderhavig middel zich onder meer beroept op het feit dat de wetgever "elke vorm van willekeur en subjectiviteit" wil vermijden, terwijl zij niet tegenspreekt dat het type wapen van de verzoeker in andere provincies wel vergund wordt voor het sportief en recreatief schieten.

Hieruit volgt dat de uitreikende overheid, indien zij een vergunning wil weigeren voor deze kleine wapentjes, en alle voor alle andere wapens die zij zou willen zien verdwijnen, zij duidelijke gronden moet kunnen naar voren brengen om de redenen van haar weigering te staven, teneinde willekeur tegen te gaan.

Het gevolg daarvan is dat provinciebesturen die lijsten van “ongewenste wapens” rondsturen met de bedoeling andere provincies aan te zetten om de vergunningen voor die wapens te weigeren, tegen de wapenwet ingaan, en illegaal bezig zijn, indien zij niet kunnen aantonen dat er daadwerkelijke objectieve gronden bestaan die zouden bewijzen dat deze wapens gevaarlijk zouden zijn voor gebruik in een schietstand.

De AVWL volgt deze zaken nu kort op de bal en zal de mensen helpen die juridische stappen willen ondernemen tegen uitreikende overheden die de uitspraken van de RvS naast zich zouden neerleggen.

De legale wapenbezitters willen geen privileges, maar zij willen niet te pas en te onpas het slachtoffer worden van criminele daden die uitgevoerd worden met illegale wapens en waarvoor er dan nepoplossingen ontworpen worden die alleen gericht zijn tegen hen.

De legale wapenbezitters krijgen stilaan de indruk dat de enige grote inspanningen tegen hen gevoerd worden, terwijl de gewapende criminaliteit met illegale wapens in al haar hevigheid toeslaat en nog verder blijft groeien.

De legale wapenbezitters hadden dan ook graag gezien dat de overheid haar inspanningen verplaatste naar de problemen die zich echt stellen: de groeiende onveiligheid door de toegenomen criminaliteit.

De AVWL nodigt alle wapenbezitters, die een onterechte weigering van vergunning gekregen hebben, uit, om met haar contact op te nemen teneinde hen te helpen bij het nemen van de nodige stappen bij de verdediging van hun legitieme rechten.

Vriendelijke groeten

DANIEL BEETS
VOORZITTER
E-MAIL : daniel_beets@telenet.bearticle | by Dr. Radut