Skip to Content

HFD WAPENS: DE OVERHEID NEEMT OPNIEUW DE SLECHTE BESLISSINGEN!

Défense Active des Amateurs d’Armes asbl

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw
MEI 2013

HFD WAPENS : de overheid neemt opnieuw de slechte beslissingen!

Door haar Koninklijk Besluit van 8 mei 2013, gepubliceerd op 15 mei 2013 en van kracht vanaf 25 mei 2013, heeft de overheid uiteindelijk beslist om toch de lijst van HFD wapens (de oude “muurwapens”) gewoon te schrappen in plaats van een logische wijziging in de lijst aan te brengen en er alleen de wapens, die problemen veroorzaakten (zoals de NAGANT revolvers), uit te verwijderen.

De overheid tracht zo de bevolking te overtuigen dat hiermee de criminaliteit zou kunnen verminderd worden op die manier……

Nochtans hebben de cijfers, door de minister van Justitie zelf doorgegeven, al duidelijk aangetoond dat de gewelddadige criminaliteit niet opgehouden heeft te stijgen sinds de invoering van de nieuwe wapenwet van 8 juni 2006.

De belangrijkste punten, die moeten onthouden worden, ten gevolge van de schrapping van de lijst met HFD wapens, zijn de volgende:

1 De lijst met HFD wapens is volledig opgeheven. Er blijft geen enkel wapen, uit deze lijst, nog vrij.
2 Zijn eveneens opgeheven uit de vrije verkoop: de wapens voor dewelke er geen munitie meer zou voorhanden zijn.
3 De originele wapens met zwart kruit, die nog altijd vrij zijn, blijven nog altijd gebonden aan de algemene regels (patent vóór 1890 en gefabriceerd voor 1945)
4 Al de wapens, gefabriceerd vóór 1895 blijven vrij.
5 Het KB is van kracht sinds 25 mei 2013 et de bezitters van deze wapens, zonder erkenning als verzamelaar, moeten hun wapens bij de plaatselijke politie aangeven vóór 25 mei 2014.
De erkende personen (handelaars en verzamelaars) moeten ze inschrijven vóór 10 juni 2013 in hun register.
6 Eenmaal de aangifte bij de plaatselijk politie gedaan werd moet er geen enkele andere formaliteit uitgevoerd worden door de bezitter die geen erkenning wenst aan te vragen. Anderzijds moeten de mensen die toch een erkenning van wapenverzamelaar zouden wensen, de nodige stappen zetten om zo’n erkenning aan te vragen bij het provinciebestuur.
7 De uitreiking van de vergunning zal gratis zijn voor de individuele vergunningen. Niettegenstaande de wapenwet het niet voorziet, werd in de ministeriële omzendbrief van 22 mei 2013, gepubliceerd op 24 mei 2013, besloten om de aanvragen van een erkenning toch gratis toe te kennen. Hierbij moet echter voorzichtigheid aangeraden worden omdat, vermits de wapenwet deze kosteloze toekenning niet voorziet, de overheid op elk moment op haar beslissing kan terugkomen….
8 Al de aangevers zullen gecontroleerd worden op hun gerechterlijk verleden zoals alle andere aanvragers van vergunningen, maar ze zullen echter wel vrijgesteld worden van alle andere verplichtingen (geen medisch attest, geen theoretisch of praktisch examen, geen toelating van de inwonende meerderjarigen). Alle vroeger gewelddadig of problematisch gedrag, dat als “gevaar voor de openbare veiligheid” zou kunnen aanzien worden (zoals PV’s voor geweld, bedreiging of problemen die voortkomen uit drankgebruik of drugs, enz…, zelfs zonder veroordeling), kan in aanmerking genomen worden om de vergunning te weigeren. Het begrip “openbare veiligheid” wordt soms extreem ruim gezien…..
9 In geval van weigering heeft de wapenbezitter de mogelijkheid om zijn wapen te verkopen of gewoon over te dragen aan een persoon met een geldige vergunning of erkenning, ofwel om het wapen in bewaring te geven bij een erkend persoon. Het is vooral belangrijk om te weten dat de wapenbezitter op geen enkel ogenblik kan verplicht worden om afstand te doen van zijn wapen, zelfs indien de politie het wapen administratief zou in beslag nemen “ter vrijwaring van de openbare orde” en bij die gelegenheid een verklaring van afstand zou trachten te doen tekenen. Belangrijk daarbij te weten is, dat eenmaal een afstandsverklaring getekend is, er geen mogelijkheid meer is om op zijn beslissing terug te komen.
10 De opslagvoorwaarden, opgelegd volgens de aantallen wapens die bijgehouden worden onder bezitsvergunningen of erkenningen, zijn niet van toepassing voor de opslag van de wapens die voorkwamen op de lijst van HFD wapens, in het kader van de regularisering. Alleen de algemene regels van opslag moeten dan gerespecteerd worden.
11 Om de vijf jaar worden de wapenbezitters gecontroleerd en zullen bij die gelegenheid de retributie moeten betalen, zowel de individuele als de erkende personen.
12 De provinciale overheidsdiensten vragen momenteel de gegevens van de aankopers van HFD wapens (die deze wapens dus in de vorige jaren via wapenhandelaars of via de wapenbeurzen aangekocht hebben) aan de wapenhandelaars, teneinde de jacht op deze aankopers te kunnen openen. De wapenhandelaars waren door geen enkele rechtsregel verplicht de gegevens van de aankopers van HFD wapens te noteren en kunnen dan ook, in de meeste gevallen, geen gegevens doorgeven aan de provinciebesturen. Zij zijn dus in geen enkel geval strafbaar indien ze deze lijst niet kunnen afleveren. Daarentegen zullen de lijsten van aankopers, die verplicht dienden ingevuld te worden tijdens de militariabeurzen, zeker gebruikt worden, alhoewel geen enkele registratie kan bevestigen dat de aankoper nog altijd dit wapen in zijn bezit heeft.

Wij trekken nog eens de bijzondere aandacht op het feit dat de bezitters van HFD wapens, die geen erkenning als verzamelaar of wapenhandel bezitten, de mogelijkheid hebben tot 25 mei 2014 om de aangifte van hun wapens te doen.

Dit is een zeer belangrijk gegeven omdat dit KB zeker zal aangevallen worden voor de RvS.

Het is inderdaad zo dat op verschillende plaatsen, dit KB niet in overeenstemming is met de wapenwet et hoogstwaarschijnlijk in tegenstrijd met de grondwet.

Wij verwachten er ons dan ook aan dat een verzoek tot vernietiging zal ingediend worden bij de RvS door één of verschillende uitbaters van wapenbeurzen of door particulieren.

Het zou dus zeker meer dan voorzichtig zijn om zich niet naar het politiecommissariaat te haasten voor het einde van dit jaar. Eind dit jaar zullen we hoogstwaarschijnlijk klaarder kunnen zien wat de eventuele vernietiging van het KB betreft en wij houden u dan ook op de hoogte van het dossier.

Daarenboven dient eveneens vastgesteld dat geen enkel ernstig, specifiek actieplan aangevat wordt door de overheid om het illegaal wapenbezit in het criminele milieu daadwerkelijk aan te pakken en dat, als gevolg van deze onzinnige opheffing van de lijst met HFD wapens (opheffing die trouwens door de politiediensten en door een meerderheid in de adviesraad voor wapens negatief werd geëvalueerd), het er toe zal leiden dat er weerom honderden politieagenten zullen moeten ingeschakeld worden voor deze totaal zinloze registratie, ten koste van de openbare veiligheid……

DANIEL BEETS
VOORZITTERarticle | by Dr. Radut