Skip to Content

SCHRAPPING VAN DE HFDWAPENLIJST. WAT MOET ER NU GEBEUREN?

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw

April 2014

SCHRAPPING VAN DE HFD WAPENLIJST. WAT NU GEDAAN?

Door het KB van 8 mei 2013, gepubliceerd op datum van 15 mei 2013 en van kracht sinds 25 mei 2013 heeft minister van Justitie Turtelboom (OPEN-VLD) en minister van Binnenlandse Zaken Milquet (CDH) het dus nodig gevonden om de lijst van HFD wapens volledig te schrappen zonder rekening te houden met het aanhoudend gefundeerde protest dat uit verschillende hoeken van de sector, waaronder niet in het minst: de AVWL, en zelfs uit politieke hoek van minstens één regeringspartij (MR) en door oppositiepartij Vlaams Belang, tegen die beslissing geuit werd.

Een doordachte rationele, logische en correcte maatregel zou nochtans het schrappen van het tiental wapens, die op deze lijst van meer dan 300 wapens niet thuishoorden, geweest zijn.

Bovenvermelde ministers hebben echter liever hun persoonlijke afkeer van wapenbezit bij de eerzame bevolking, die geen problemen maakt, op deze manier willen uitwerken……
Anderzijds zijn deze zelfde ministers meer dan laks in het nemen van daadwerkelijke maatregelen tegen criminelen die een reëel gevaar vormen tegen de openbare orde en veiligheid…..

Het KB bevat echter verschillende wettelijke gebreken die aangevochten werden bij de Raad van State (RvS) en er bestaat een reële kans dat het KB dan ook door de RvS kan vernietigd worden. Een vernietiging zou met terugwerkende kracht gelden waardoor eerdere beslissingen of aangiftes terug ongedaan gemaakt kunnen worden (toch indien men zijn voorzorgen genomen heeft - zie verder…..).

Een procedure voor de RvS duurt echter lang en een arrest over dit KB zal er niet komen voor 24 mei 2014, terwijl dit de uiterste datum voor regularisatie van die HFD wapens is. Wij hopen echter wel op het verslag van de Auditeur van de RvS. Dit verslag wordt in 99% van de gevallen gevolgd door de Raad en is dus een betrouwbare indicatie hoe het KB zou beoordeeld worden door de Raad.
Er bestaat een kans dat dit verslag er komt voor 24 mei maar de kans bestaat echter eveneens dat het er pas komt na 24 mei.

Het is dan ook een risico van te lang te wachten en in een scenario terecht te komen waarin iedereen op het laatste moment aangifte zou gaan doen en er wachttijden zouden ontstaan bij de aangiftes.
Wij raden aan om niet langer dan tot 15 mei te wachten om de aangifte te doen.

WAT MOET ER NU JUIST GEDAAN WORDEN EN WAT ZIJN DE GEVOLGEN?

Vooreerst moet gesteld worden dat het alleen gaat over de wapens die op de HFD lijst opgesomd werden.
Oorspronkelijke zwartkruitwapens worden NIET door die schrapping getroffen en vallen nog altijd onder de oude regeling (patent voor 1890 en gefabriceerd voor 1945). Ook ALLE wapens, gefabriceerd VOOR 1895 zijn nog altijd vrij.

Verschillende belangrijke punten zijn:
1 Volgens het KB moeten de wapens bij de politie aangegeven worden. DE AANGIFTE MOET GEBEUREN VOOR 24 MEI 2014 (in principe voor 25 mei 2014, maar 24 mei is een zaterdag en dus geen werkdag voor de politiediensten). Sommige mensen en ook verenigingen interpreteren verschillende wetsartikels om te besluiten dat HFD wapens door houders van een SSL of van een jachtverlof ook zouden kunnen geregulariseerd worden, onder de voorwaarde dat deze wapens in deze activiteiten kunnen gebruikt worden, door het eenvoudig invullen van een model 9 aan zichzelf. Wij zijn echter van mening dat dit niet zo maar in elke provincie zou/zal aangenomen worden want de officiële interpretatie is dat de wapens daadwerkelijk bij de politie moeten passeren om te kunnen geregulariseerd worden. In geval van weigering van deze procedure kunnen de betrokkenen dus in de problemen komen en verplicht worden om beroep aan te tekenen of procedures in gang te steken. Wij raden dus aan om in elk geval bij de aangifte bij de plaatselijke politie te doen. In dat geval is er geen enkele mogelijkheid tot discussie. Indien de politiediensten zouden verklaren in de onmogelijkheid te zijn om de aangifte op te tekenen is het van belang om dit onmiddellijk per aangetekend schrijven aan de betrokken politiedienst te notifiëren en de betroffen wapens in het aangetekend schrijven op te sommen zodat de onmogelijkheid om de aangifte op te nemen bij de overheidsdienst gelegd wordt.
2 Bij de politiedienst moet alleen de aangifte gedaan worden. Er kan dan ter plaatse gespecifieerd worden of de aangever een vergunning met munitie voor het sportief en recreatief schieten of zonder munitie, als passief wapenbezitter, aanvraagt en of hij het wapen eventueel wil laten registreren via zijn SSL of via zijn jachtverlof.
3 Mensen met veel HFD wapens kunnen natuurlijk best eerst contact opnemen met de plaatselijke politie. Het is dan misschien gemakkelijker dat de politie dan ter plaatse komt om de aangiftedocumenten daar in te vullen.
4 Er moet bij de politie door de aangever geen aanvraagformulier ingevuld worden. De politie geeft gewoon een model 6 af in afwachting van het onderzoek dat door de gouverneur gedaan wordt en de beslissing die dan genomen wordt. In geval de aanvrager een vergunning aanvraagt met munitie om met dat wapen dus sportief en recreatief te schieten kan de gouverneur bijkomende inlichtingen vragen. Hier heerst er weerom grote verwarring omdat er niet juist bepaald wordt welke inlichtingen zullen gevraagd worden (medisch attest, akkoord inwonende meerderjarigen, attest schietstand….) en kunnen wij ook geen nadere omschrijving geven. Het zal ook hier weer uitdraaien op verschillende toepassingen, volgens de willekeur van de provincies……
5 De vergunningen worden kosteloos afgeleverd maar om de vijf jaar zal er moeten betaald worden voor de voorziene controle. Dat kost dan zo’n 100 euro (geïndexeerd), ongeacht hoeveel wapens men bezit.
6 Mensen die een verzamelaarserkenning voor hun HFD wapens aanvragen bij het provinciebestuur moeten volgens het KB NIET naar de plaatselijke politie gaan om hun wapens aan te bieden voor controle (in principe zal de controle dan gebeuren bij de controle van het wapenregister). Hun aanvraag voor een erkenning, natuurlijk ingediend voor 24 mei 2014, geldt als aangifte. De erkenningen zijn niet gratis voorzien in het KB noch in de wapenwet. Er wordt wel door het ministerie aangekondigd dat deze zouden gratis zijn maar niets is minder zeker. Een provinciebestuur dat toch de kosten van 300 euro (geïndexeerd en momenteel reeds zo’n 347 euro) aanrekent zou in deze context kunnen gelijk krijgen bij de Raad van State (indien tot daar zou moeten beroep aangetekend worden). De vijfjaarlijkse controle voor een erkenning kost in ieder geval eveneens 300 euro (geïndexeerd en momenteel dus reeds zo’n 347 euro). Anderzijds moet er dan ook geen retributie betaald worden wanneer de verzamelaar tekens nieuwe wapens bijkoopt.

----------------------------------------------

HOE WORDEN DE BESLISSINGEN GENOMEN?

1 Bij de aangifte van de wapens bij de plaatselijke politie wordt onmiddellijk gecontroleerd of er op het strafblad van de aangever geen veroordelingen, die wapenbezit uitsluiten volgens de bepalingen van artikel 5 van de wapenwet, vermeld staan. In het geval er dergelijke veroordelingen vermeld staan is de aanvraag automatisch onontvankelijk en kan de wapenbezitter geen aangifte doen van de wapens. Daarenboven wordt in dat geval eveneens vastgesteld dat, door het feit dat het KB de HFD wapens vanaf 25 mei 2013 vergunningsplichtig stelde (met de mogelijkheid om regularisatie aan te vragen voor 24 mei 2014 voor wie aan de voorwaarden voldoet), deze aangevers zich dan ook in een toestand van illegaal wapenbezit bevinden, waardoor hun wapens dan ter plaatse in beslag genomen worden, zij dan een formulier voorgeschoteld krijgen om “vrijwillig afstand” te doen van hun wapens om verdere vervolging te vermijden waarna voorzien wordt dat hun wapens, hun eigendom, verbeurd wordt verklaard en voorzien wordt voor vernietiging (behalve de zeldzame stukken die dan gratis overgenomen kunnen worden door de proefbank of door musea). Er wordt in dit geval dus een regelrechte aanslag op het eigendomsrecht gepleegd maar veel mensen durven dan de nodige juridische stappen niet te zetten omdat de gerechtskosten dan hoger kunnen liggen dan de waarde van hun eigendom. Mensen die in dit geval zouden komen te vallen worden aangeraden het formulier van “vrijwillige afstand” te tekenen voorzien van de vermelding: ”Onder voorbehoud van blijvende rechtsgeldigheid van het KB” voor het geval het KB door de RvS vernietigd wordt en het wapenbezit dus met terugwerkende kracht terug vrij is en zij hun wapens kunnen terugvragen.
2 Mensen zonder strafblad kunnen toch een weigering van vergunning oplopen indien zij “een gevaar zouden betekenen voor de openbare orde en veiligheid”. Deze definitie wordt door sommige provinciebesturen tot in het extreme geïnterpreteerd en enkele PV’s voor burenruzies of overlast allerhande, zelfs verspreid over jaren en zonder verder gevolg, worden in aanmerking genomen om iemand te stigmatiseren als “gevaar voor de openbare orde en veiligheid”. In dit geval kunnen deze mensen hun wapens wel nog te gelde maken door ze over te dragen aan een erkend wapenhandelaar of iemand die de nodige vergunning kan voorleggen voor de betroffen wapens. Ook kan er in deze gevallen beroep aangetekend worden bij het ministerie, en, bij weigering aldaar, ook nog bij de RvS. Maar ondertussen kunnen de wapens niet bijgehouden worden en duurt de ganse procedure minstens 18 maanden…..
3 Sommige wapens werden op wapenbeurzen te koop aangeboden als HFD wapens, terwijl de kenmerken van de betroffen wapens niet helemaal overeen stemden met de kenmerken die op de HFD lijst vermeld werden (gewijzigd kaliber, fabricagedatum, enz….). De controlerende overheid is op die beurzen niet altijd opgetreden tegen die overtredingen. Het is voor de bezitters van die wapens niet mogelijk om die wapens te regulariseren en zij bevinden zich dan ook in een toestand van illegaal wapenbezit.
4 Replica’s kunnen in ieder geval niet geregulariseerd worden omdat zij altijd al vergunningsplichtig waren en dus geen deel uitmaakten van de HFD lijst.
5 In afwachting van de beslissing mogen de wapens door de aanvrager bijgehouden worden BEHALVE indien aanvrager een strafblad heeft EN/OF indien het wapenbezit een gevaar zou opleveren voor de openbare orde en veiligheid (wanneer de aanvrager dus gekend is voor enkele feiten van overlast zoals burenruzies, dronkenschap, echtelijke problemen, enz….). De weigering voor het bijhouden van de wapens moet in elk geval gemotiveerd zijn en in dat geval moet er ALTIJD een ontvangstbewijs met de gegevens van de wapens afgeleverd worden door de politiedienst.

Dit zijn dus de voornaamste punten waar moet mee rekening gehouden worden.

Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte indien er nieuws zou komen van de RvS over de mogelijke vernietiging van het KB.

DANIEL BEETS
VOORZITTER
E-MAIL : daniel_beets@telenet.bearticle | by Dr. Radut