Skip to Content

OPROEP VOOR FINANCIELE STEUN

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw

JANUARI 2015

OPROEP VOOR FINANCIELE STEUN

Beste Vrienden, Wapenliefhebbers,

De AVWL heeft in 2012 een fonds gecreëerd om juridische stappen te financieren tegen sommige overheidsdiensten, die de wapenwet naast zich neer leggen en de wapenwet volgens eigen opvatting toepassen.

Verschillende tussenkomsten van de AVWL hebben reeds resultaat behaald:
- Vernietiging van het KB over de kolfjes voor pistolen
- Gelijk gekregen bij de Raad van State tegen de poging om “kleine wapentjes” te verbieden
- Gelijk gekregen bij de RvS tegen de poging om lange halfautomaten te verbieden.
- Financiering van de procedure voor de RvS tegen het KB dat de lijst van de HFD wapens afgeschaft heeft (uitspraak verwacht tegen maart 2015)
- Financiering van een tiental procedures tegen de provinciebesturen en het ministerie van justitie voor beslissingen die niet conform de wapenwet genomen werden bij de uitreiking van wapenvergunningen.
- Een honderdtal gevallen van hulp aan onterecht getroffen wapenbezitters bij hun beroep tegen weigering of intrekking van hun vergunningen.

Tot hiertoe heeft de AVWL zo reeds meer dan 40.000,00 euro uitgegeven aan advocaatskosten, voor de verdediging van de wapenliefhebbers, zonder dan nog rekening te houden met de honderden uren, doorgebracht aan de informatie van wapenbezitters, over hun rechten, als antwoord op vragen, gesteld via facebook of per e-mail.

Ten einde deze juridische stappen verder te kunnen uitvoeren en op te volgen is er geld nodig. Een voorlopige schatting voor de financiering van de zaken die nog moeten afgehandeld en de nieuwe die nog moeten aangepakt worden, laat reeds een bedrag van 25.000€ naar voren komen.

De financiële hulp kan gestort worden op de volgende rekening:
BNP Par Fortis : IBAN : BE79 0014 0635 7833
BIC : GEBABEBB op naam van AVWL vzw

VIA DEZE WEG WILLEN WIJ TROUWENS AL DE PERSONEN, DIE ONS TOT NU TOE REEDS FINANCIEEL GESTEUND HEBBEN, VAN GANSER HARTE BEDANKEN. ZONDER HUN HULP ZOUDEN WIJ DE BOVENSTAANDE RESULTATEN NOOIT KUNNEN BEHALEN HEBBEN

HET IS EVENEENS EVIDENT DAT ER GEEN ENKELE VERPLICHTING IS TOT FINANCIELE STEUN. HET GAAT HIER OVER UITSLUITEND VRIJWILLIGE GIFTEN

HISTORIEK

De wapenwet werd in 2006 gewijzigd met als één van de redenen, dat er met één beslissende bestuursmacht, het plaatselijk provinciebestuur, onder het toezicht van het ministerie van Justitie, verschillende problemen zouden opgelost worden:
- de ongelijkheid van behandeling bij de beoordeling van de aanvragen voor wapenvergunningen door de plaatselijke politiecommissariaten, zou wegvallen.
- Alles ging “rechtvaardiger en éénvormiger” worden.
- De provinciebesturen kregen geen zogenaamde “discretionnaire bevoegdheid” in deze zaak, hetgeen betekent dat zij strikt de instructies van het ministerie moeten opvolgen en het ministerie moet toekijken op de naleving van de wapenwet.
- De opdringing van persoonlijke opvatting en willekeur van ambtenaren zouden niet meer mogelijk zijn in de beoordeling van de aanvragen.

Momenteel zien wij echter dat nog steeds provinciebesturen een eigen beperkende beoordelings- en vergunningspolitiek toepassen. Sommige provinciebesturen weigeren, op basis van hun eigen persoonlijke voorkeur, zonder enige wettige grondslag, vergunningen af te leveren voor wapens die zij “te agressief”, of “niet gepast”, enz…. vinden voor sportief en recreatief schieten. De redenen worden alsmaar breder en breder gezien. Deze redenen worden door geen enkele grondslag gemotiveerd, nog wettelijk, noch feitelijk, en zijn volledig willekeurig.

Dit is dus volledig in tegenstrijd met de wapenwet en dus illegaal!!

Het ministerie van Justitie trekt sommige onterechte beslissingen van de provinciebesturen terug recht en levert alsnog de gevraagde vergunningen, na het indienen van het wettelijk voorziene beroep, af.

Nochtans volgt het ministerie echter blijkbaar nog de persoonlijke visie van sommige provinciebesturen en weigert zelfs in beroep vergunningen af te leveren voor sommige loze redenen of redenen die niets te maken hebben met de voorwaarden die in de wapenwet opgesomd worden.

Het ministerie volgt dus zelf een eigen willekeurig beperkend beleid, in plaats van de provinciebesturen te berispen en spoort trouwens soms zelf ook de andere provincies aan om op die basis vergunningen te weigeren…..!!

Tegen deze weigeringen lopen nog verschillende verzoeken tot vernietiging bij de Raad van State en wachten daar op een arrest na een gunstig advies van de Auditeur die eveneens vaststelt dat de uitreikende besturen, waaronder het ministerie van Justitie willekeurige beslissingen nemen.

DAAR MOET EEN EIND AAN KOMEN!!

De wapenbezitters vragen geen privilegies maar vragen gewoon dat de wapenwet correct zou uitgevoerd worden, hun patrimonium op die manier beschermd wordt en dat er nu eindelijk eens rechtszekerheid zou komen voor de legale wapenbezitters.

Sommige overheidsdiensten (provincies, sommige politieagenten, het ministerie….) vinden het blijkbaar nog altijd belangrijker om de legale wapenbezitters voortdurend lastig te vallen, ja, zelfs te pesten, terwijl er in de provincies meer dan genoeg werk is om de steeds verder stijgende criminaliteit een halt toe te roepen en terug in te dijken. Politiediensten worden meer dan nodig steeds weer ingezet om legale wapenbezitters te gaan lastigvallen in plaats van de burgers te beschermen tegen de criminelen, in veel gevallen multirecidivisten.
Geld en energie worden verspild om eerzame mensen op te jagen terwijl de criminaliteit welig tiert.

OM HET NOGMAALS DUIDELIJK TE STELLEN: DE LEGALE WAPENBEZITTERS ZIJN NIET DE OORZAAK VOOR DE PROBLEMEN VAN ONVEILIGHEID IN ONS LAND!!!!!!!

Wij danken u bij voorbaat voor uw financiële steun die er uiteindelijk voor zorgt dat UW belangen verdedigd worden.

DANIEL BEETS
VOORZITTER
E-MAIL : daniel_beets@telenet.bearticle | by Dr. Radut