Skip to Content

NIEUW KB OVER DE AFSCHAFFING VAN DE LIJST HFD WAPENS

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw

Augustus 2015

NIEUW KB OVER DE AFSCHAFFING VAN DE LIJST HFD WAPENS

Door de onbekwaamheid en de blinde hardnekkige koppigheid van het diensthoofd van de Federale Wapendienst, dat aan de basis ligt van bijna al de wetteksten over de wapenwetgeving (tussen 1992 en nu), EN bovendien door de fout van zijn gedogende directe overheid, die hem de volledige vrijheid laat om zijn onrealistische ideologische vooroordelen tegen legaal wapenbezit volledig te kunnen botvieren, zijn de meeste wetteksten en uitvoeringsdirectieven over legaal wapenbezit een karikatuur van de wetgevende macht geworden!

Niet alleen de wapenwet moest daardoor gewijzigd worden maar verschillende uitvoeringsbesluiten en -voorschriften werden vernietigd of moesten eveneens gewijzigd worden.

Zo werd over het KB van 8 mei 2013, dat de lijst van vrije wapens afschafte, in het rapport van 23 april 2015 van de Auditeur van de Raad van State, vastgesteld dat de overgangsmaatregelen in dat KB niet door de Raad werden beoordeeld en dat zij bovendien een uitgebreide kopie waren van overgangsmaatregelen die door de Raad reeds in een vorige beoordeling aanzien werden als illegaal, waardoor de vernietiging van dit KB weer eens praktisch onvermijdelijk is!

Na eerst getracht te hebben om, via procedurefouten in te roepen, een verzoek tot vernietiging van dat KB, bij de RvS, tegen te houden (hetgeen mislukte), werd dan maar weer een nieuw KB, op15 juli 2015, ter vervanging van het KB van 8 mei 2013, over de afschaffing van de lijst met HFD wapens, opgemaakt en gepubliceerd op 31 juli 2015.

Vraag is of de ondertekenende ministers wel goed op de hoogte waren van de eigenlijke inhoud en draagwijdte van dit nieuwe KB…….

Hier werd inderdaad opnieuw nagelaten de sector te consulteren, werd de Adviesraad voor Wapens terug gewoon genegeerd, werd er blijkbaar geen advies ingewonnen bij de RvS en is de inhoud alweer een kwelling voor het gezond verstand……..

Het is ontoelaatbaar dat een dergelijk vooringenomen, eigenzinnig, koppig en onbekwaam persoon, als diensthoofd, afgevaardigd door de minister, wetteksten mag opstellen en bovendien personen mag beoordelen, bij hun beroep, tegen beslissingen, door even eigenzinnige provinciegouverneurs uitgesproken.
Van ambtenaren in een dergelijke functie wordt een strikte neutraliteit, juridische kennis, mensenkennis en gezond verstand verwacht en geen kinderachtige, vooringenomen en naïef ideologische mentaliteit.

Deze persoon en zijn dienst werden reeds verscheidene malen teruggefloten voor machtsmisbruik en machtsuitbreiding in arresten door de RvS EN werden zij bovendien onlangs veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding voor
zijn hardnekkige en repetitieve weigering van de uitvoering van de arresten die de RvS ten gunste van een wapenbezitter had uitgesproken.

Door het feit dat dergelijke personages de vrije hand krijgen in de wetgeving, worden eerzame burgers verplicht, mits het betalen van torenhoge advocaatskosten, om een correcte wetgeving af te dwingen via de controleorganismen, zoals het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.
Dergelijke interventies zouden moeten de uitzondering zijn, maar in de wapenwetgeving is dit tegenwoordig de routine geworden door de fratsen van een onverantwoordelijke ambtenaar.
Tot op heden werd zo reeds meer dan 55.000,00 euro (VIJFENVIJFTIGDUIZEND EURO!!!!!) door de AVWL uitgegeven voor de rechtzetting van gebrekkige wetgeving….
Hierbij dient dan nog gesproken worden over de torenhoge verspilling van belastinggelden voor de betaling van zijn eigen advocaatskosten en procedurekosten, waarover dit personage beslist in zijn onverantwoorde handelingen in deze zaken.

Zo ook zal er tegen dit nieuwe KB moeten geprocedeerd worden aangezien er verschillende zeer vervelende gevolgen uit zullen voortvloeien voor de personen die hun HFD wapens in alle vertrouwen geregulariseerd hebben volgens de bepalingen van het KB van 8 mei 2013. Zelfs de geldigheid van hun bekomen vergunningen zou wel eens in vraag kunnen gesteld worden…….
Een opsomming van enkele van de gevolgen kan gelezen worden in de memo, op de website, van de nieuwe overkoepelende organisatie: BELGIAN WEAPON FORUM*, waar de AVWL nu al haar medewerking en steun aan geeft.

Deze nieuwe procedure zal opnieuw verschillende duizenden euro’s aan advocaatskosten vergen maar is niet alleen absoluut noodzakelijk om onze huidige belangen te beschermen maar evenzeer om te beletten dat later even onzinnige wetgeving verder opgemaakt wordt tegen de eerzame bevolking.

Wij danken hierbij dan ook al de mensen die ons tot nu toe zeer sterk financieel gesteund hebben maar moeten dan terug, noodgedwongen, een nieuwe vraag om financiële bijstand formuleren voor deze nieuwe voorziene procedure.
Financiële bijdragen kunnen gestort worden op ons rekeningnummer: BNP Par Fortis : IBAN : BE79 0014 0635 7833 BIC : GEBABEBB op naam van AVWL vzw

Verder willen wij ten zeerste al de wapenbezitters aanraden om sneller klachten in te dienen tegen overheden die weigeren de wapenwetgeving correct uit te voeren.
Er zijn reeds verschillende klachten ingediend tegen provinciegouverneurs die denken dat zij boven de wet staan en als een soort eigenwijze “sheriffs” zelf kunnen bepalen welke delen van de wapenwet zij willen uitvoeren en welke niet……
AVWL volgt de klachten op en financiert ze. De mensen die een klacht indienen hebben daar zelf geen lasten bij. DOEN, DUS……!!!!

Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop van de procedures tegen dit en het oude KB over de HFD wapens.

Vriendelijke groeten

DANIEL BEETS
VOORZITTER
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

*Deze overkoepelende vereniging is ontstaan bij een samenwerkingsovereenkomst tussen UNACT en WAPENUNIE en zal optreden als overkoepelende spreekbuis van de wapensector.
AVWL zal al de nodige financiële en logistieke steun verlenen aan de politieke en andere acties van deze nieuwe overkoepelende vereniging.article | by Dr. Radut