Skip to Content

Buitensporige sanctionering van wapenbezitters. Onze brief van 3 december 2009.

Défense Active des Amateurs d’Armes asbl

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw

Wavre 3 december 2009

Brief aan de volksvertegenwoordigers en Senatoren

Mevrouwen, Mijne Heren,

Betreft : massale onteigening zonder vergoeding, zonder voorgaande, ten gevolge van een disproportionele en buitensporige sanctionering van de wapenbezitters die een administratieve verplichting voor 31 oktober 2008 nagelaten hebben te vervullen.

Bij deze willen wij uw aandacht trekken op een volledig onaanvaardbaar onrecht tegen een deel van de eerbare bevolking.

Inderdaad, terwijl criminelen niet veroordeeld worden voor feiten tegen de fysische integriteit van de bevolking en de veroordeelde criminelen alsmaar meer vrijgelaten worden door plaatsgebrek in de gevangenissen en dus vrijgesteld worden van sancties, hebben de bevoegde autoriteiten beslist een massale, nooit geziene, vervolging in te zetten tegen de eerbare personen, wapenbezitters, die niet voldaan hebben aan de administratieve verplichtingen omtrent de vernieuwing van hun vergunningen of de heraangifte van hun wapens vóór 31 oktober 2008.

Voor deze administratieve overtreding hebben de bevoegde autoriteiten niet minder dan: de onteigening, zonder vergoeding; een feitelijke inbeslagname, door “vrijwillige afstand” onder de bedreiging van een correctionele veroordeling indien geen gevolg gegeven wordt aan deze “vrijwillige afstand” van hun eigendom, in dit geval: legaal aangekochte wapens voor 8 juni 2006, voorzien. Bij wijze van “gunst” zijn er dan geen strafrechtelijke vervolgingen indien afstand gedaan wordt van de wapens……

De parketten, de provinciebesturen en honderden politieagenten worden ingezet teneinde dit deel van de eerbare bevolking, dat slechts een administratieve overtreding begaan heeft, te vervolgen!

Het gaat hier niet over enkele duizenden mensen maar wel over verschillende tienduizenden, ja, zelfs (volgens een schatting, gebaseerd op het aantal bij het centraal wapenregister geregistreerde personen en het aantal mensen, dat de nodige stappen wel gezet hebben) over het gigantische aantal van bij de 200.000 betroffen personen.

Wij willen hier in het bijzonder benadrukken dat het hier uitsluitend over eerbare personen gaat, over mensen die al de legale stappen gezet hadden vóór 8 juni 2006 zodat toen hun wapens geregistreerd waren zoals de wet het voorschreef. Wij sluiten hier expliciet al de mensen, die illegaal wapens verworven hadden of bijhielden, uit.

Het abnormaal hoge aantal overtreders, komt, onder andere, maar voornamelijk door de volgende oorzaken:
- De invoering van de nieuwe wapenwet op 9 juni 2006 is overhaast, slordig en chaotisch gebeurd. Daarover is iedereen het nu wel eens geworden, zelfs het ministerie van Justitie.
- De communicatie naar de inwoners toe was verwarrend, op sommige punten onjuist of zelfs tegenstrijdig en werd verschillende malen gewijzigd naarmate de problemen in de wet aan het licht kwamen.
- De verschillende wijzigingen zelf in de wet en de verschillende mededelingen daaromtrent naar de bevolking toe maakten de situatie nog onoverzichtelijker.
- Sommige wapenbezitters werden aangeschreven, andere niet, zodat een groot deel van de bevolking allerminst wist wat gedaan en zich niet betrokken partij waande terwijl de aangeschrevenen dan weer niet goed begrepen waarom zij wel aangeschreven werden en anderen niet.
- De media legden alleen de nadruk op het binnenleveren van illegale wapens en op een vrijwillige inlevering van alle wapens in het algemeen en gaven op die wijze een vertekend beeld van de wettelijke wijzigingen en verplichtingen.
- De beslissing om passief wapenbezit toe te laten werd pas midden augustus genomen en was pas van kracht vanaf 1 september 2008. Gezien de betrokken personen de nodige stappen moesten zetten voor 31 oktober 2008, slechts 2 maanden na het in werking stellen van deze maatregel, kan men hier moeilijk spreken van een “redelijke” of “lange periode”, vooral na de chaotische situatie die er aan voorafgegaan was en men kan hier dus toch moeilijk spreken van kwaadwillige nalatigheid door de betrokken wapenbezitters, op enkele uitzonderingen na.
- Verenigingen als de onze werden systematisch geweerd uit de media wanneer we verduidelijkingen wensten aan te brengen aan de stroom van onduidelijke informatie.
- Alleen mensen die de weg naar verenigingen zoals de AVWL gevonden hadden, of die aangesloten waren bij een sportschuttersfederatie konden volledige en correcte informatie bekomen. (Het zijn dan ook vooral de mensen die niet wensen te schieten met hun wapens maar deze bijhouden als: herinnering, uit historische of technologische of artistieke interesse, als investering enz… die de opgelegde formaliteiten nagelaten hebben en die zo getroffen worden door deze sancties. Alhoewel ook verschillende jagers en sportschutters, ondanks alles, niet echt begrepen hebben welke hun eigenlijke plichten waren en zich nu in dezelfde situatie bevinden).
- De politiediensten en zelfs de diensten op het provinciaal bestuur konden de mensen in die periode zelfs niet correct helpen omdat zij niet voldoende op de hoogte gebracht werden over de juiste manier van handelen naar de bevolking toe. (Zelfs nu wordt nog in verschillende provincies verkeerde informatie over de wapenwetgeving aan de bevolking verstrekt! )

Uit deze chaotische toestand volgt dat een zeer groot aantal mensen van mening was dat zij in orde waren met de wetgeving alleen al door het feit dat zij hun wapens legaal aangekocht hadden, zij in het bezit waren van een vergunning of een registratieformulier en dat de aangekondigde administratieve formaliteiten alleen de illegale en de niet geregistreerde wapens betrof.

Er wordt vaak aangevoerd dat de wapenbezitters 2 jaar en vier maanden de tijd gehad hebben om de nodige stappen te zetten. Maar er mag niet vergeten worden dat in deze periode er verschillende wijzigingen in de wet aangebracht werden, ja, dat zelfs nog 2 maanden voor de einddatum van 31 oktober 2008 de wet nog een laatste maal gewijzigd werd!

Kan men in die omstandigheden dan eigenlijk wel verwonderd zijn dat zoveel mensen onopzettelijk nagelaten hebben zich administratief in orde te stellen?

Dat deze straffen uitgesproken worden tegen illegale wapenbezitters en zeker tegen daders van criminele gewapende feiten, is de logica zelf en beantwoordt volledig aan de geest van de wet.

Maar mensen, die hun wapens volledig legaal en officieel verworven hebben voor 8 juni 2006, dikwijls met investering van belangrijke geldbedragen en belastingen op deze aankopen betaald hebben, moeten niet op dezelfde manier behandeld worden als mensen die hun wapens illegaal verworven hebben, en er bovendien in vele gevallen misbruik van maken tegen de bevolking,

Wij vragen u dan ook bij dezen dat de sanctionering van de overtreders zou herzien worden en dat er onderscheid zou gemaakt worden tussen:

- Enerzijds, de mensen die zich in alle legaliteit een wapen aangeschaft hebben vóór de invoering van de nieuwe wapenwet van 8 juni 2006, die de administratief opgelegde formaliteiten van vernieuwing of heraangifte van hun legale wapens onopzettelijk door bovenvermelde omstandigheden nagelaten hebben en die zich dus, in feite, niet in een toestand van effectief illegaal wapenbezit maar eerder in een administratief tijdelijk irreguliere toestand bevinden, waarbij een geldboete een proportionele sanctie zou zijn voor dit soort overtredingen.
- Anderzijds, de mensen die zich een wapen op een illegale manier aangeschaft hebben of die nagelaten hebben hun ongeregistreerd wapen aan te geven vóór de limietdatum van 31 oktober 2008 en die zich dus in een flagrante toestand van illegaal wapenbezit bevinden.

Dat op deze laatsten de wet in haar volledige repressieve manier toegepast wordt ligt volkomen in de geest van de nieuwe wapenwet.

De in beslagname en de vernietiging van de wapens van illegale wapenbezitters is dus een sanctie die daar volledig terecht toegepast wordt maar de toepassing van deze sanctie tegen de administratieve overtreders, legale wapenbezitters van vóór 8 juni 2006, is volledig buiten proportie in verhouding met de overtreding.

Wij vragen dus niet dat de overtreders niet zouden bestraft worden maar wel dat ze zouden bestraft worden in verhouding met hun overtreding, hetgeen de wet beslist mag en moet voorzien!

Een geldboete zou dus een rechtvaardige sanctie zijn voor dit soort overtreding, zoals opgelegd bij andere administratieve overtredingen.

Bij betreuren ten zeerste dat, ten gevolge van een slechte functionering van de staatsdiensten, de bevolking de dupe moet zijn van deze situatie en vragen dus met aandrang dat deze buitensporige sanctionering zo vlug mogelijk herzien wordt en vervangen door een andere sanctie zoals een geldboete, teneinde deze onrechtvaardigheid recht te zetten en de overtreders hun eigendom kunnen behouden.

Steeds ter uwer beschikking voor meer informatie en hopend op een snelle oplossing voor dit dringend probleem, verblijven wij, Mevrouwen, Mijne Heren, met de meeste hoogachting.

DANIEL BEETS
VOORZITTER
GSM : 0498/54.54.55
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
Oudergemseweg 41
1970 Wezembeek-Oppemarticle | by Dr. Radut