Skip to Content

VERBODEN WAPENS EN TOEBEHOREN ALSOOK DE ILLEGALE VERRICHTINGEN

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw
MEI 2016

BELANGRIJKE HERINNERING BETREFFENDE DE WAPENWET : VERBODEN WAPENS EN TOEBEHOREN ALSOOK DE ILLEGALE VERRICHTINGEN

Meer en meer personen roepen momenteel de hulp in van AVWL om hen te helpen bij hun problemen na bestellingen van wapens en toebehoren in het buitenland, via internet.
Een groot deel van deze personen hadden geen besef van de illegaliteit van hun verrichtingen.
De “toogpraat” die door sommige zelfverklaarde “specialisten” van de wapenwet verspreid wordt, maakt dat vele bestellingen, via internet, en de leveringen hiervan via de post of door private pakjesdiensten, in totale illegaliteit plaatsvinden, met alle rampzalige gevolgen van dien voor de betrokken wapenbezitters.

Het dus zeer belangrijk om de wettelijke termen en hun praktische toepassingen in herinnering te brengen:

1 Wat de verboden wapens en toebehoren betreft (art.3, §1 van de wapenwet-zie tekst hieronder) evenals de verboden verrichtingen met deze wapens (art 8 van de wapenwet-zie tekst hier onderaan.

In de praktijk, vloeien volgende punten voort uit deze wetteksten:
- Het totale verbod op het bezit van deze verboden wapens en toebehoren (met uitzondering van de erkende verzamelaars, die sommige van deze wapens mogen verzamelen, onder specifieke voorwaarden en het expliciete akkoord van de gouverneur, via hun erkenning). Het gewone bezit ervan in de woonplaats is dus reeds voldoende om geverbaliseerd en gesanctioneerd te worden. En zelfs indien geen enkele penale sanctie uitgesproken wordt, kan het PV van overtreding, dat bij elke vaststelling opgemaakt wordt, reeds voldoende zijn om definitief uitgesloten te worden van verder/ later wapenbezit (weigering van vergunningen en van de sportschutterslicentie-SSL)
- Het punt 15° van art3, §1 is zeer ruim en blijkt bij veel personen tot verwarring te leiden. Het is inderdaad zo dat de geduide toebehoren betrekking hebben op de “vuurwapens”. Het is anderzijds echter ook zo dat veel toebehoren de indruk kunnen geven dat ze toch zouden kunnen verkocht/gekocht worden vermits ze slechts zouden kunnen geplaatst worden op luchtdrukwapens (airsoft, paintball, enz…). De wet schrijft nochtans duidelijk voor:”….evenals de onderdelen en hulpstukken afzonderlijk”, waaruit volgt dat deze toebehoren, indien zij op de één of andere manier kunnen geplaatst worden op een vuurwapen (bijvoorbeeld mits een gewone gangbare adapter die in de handel verkrijgbaar is), zij dan ook in elk geval verboden zijn…… (het gaat hier hoofdzakelijk en specifiek over geluidsdempers, die soms voor luchtdrukwapens verkocht worden, of over lasers, die voor airsoft wapens verkocht worden)
- Al de personen die dus een geluidsdemper of een laser voor een luchtdrukwapen, airsoft, enz… bezitten, maar waar deze ook op de één of andere manier zouden kunnen geplaatst worden op een vuurwapen (zelfs al bezitten zij zelf geen vuurwapen) bevinden zich in overtreding met de wapenwet en zijn dus strafbaar EN bovendien uitgesloten van verder/later vuurwapenbezit.

- Daarentegen zijn lazerstylo’s, instrumenten met lazer voor het voorregelen van wapens (huls met lazer voor kamer, of systemen die op de loop geplaatst worden, maar die het richten tijdens het schieten niet toelaten), nachtkijkers voor de bestudering van de nachtfauna (maar die op geen enkele manier op vuurwapens kunnen geplaatst worden), de nepgeluidsdempers voor airsoft wapens of de geluidsdempers die integraal deel uitmaken van de loop van luchtdrukwapens (en die op geen enkele manier kunnen geplaatst worden op vuurwapens), NIET verboden
- De gewone messen met manuele opening (dus niet automatisch) met blokkering van het open lemmet, zijn ook niet verboden

__________________________________

2 Artikel 19 van de wapenwet (zie tekst hieronder) definieert nog andere verbodsbepalingen:

- Punt 1° van dit artikel betreft het verbod op de verkoop (en dus ook op de aankoop) van “wapens” door particulieren via postorder of via internet. Door de vermelding “wapens” worden ALLE wapens, opgesomd in de wapenwet, bedoeld. Dus eveneens de luchtdrukwapens, blanke wapens, geneutraliseerde wapens, verboden wapens enz…. Geen enkel van deze wapens mag dus per postorder, noch via internet, door particulieren gekocht/verkocht worden. De handelaars (wapenhandelaars, grossisten, fabrikanten, enz) mogen op dergelijke manier de, in het kader van hun handelsactiviteit, toegelaten wapens, aan- en verkopen maar dan alleen onder elkaar. Bij “wapens” worden eveneens ingedeeld: alle wapenonderdelen (en dus niet alleen de stukken die aan de proefbank onderworpen zijn )…. Zelfs de slagpinnen, uitwerpers, kolven, laders en alle andere wapenonderdelen vallen (strikt legaal gesproken) onder deze verbodsbepaling.
- Wij wensen hier nogmaals te benadrukken dat alle airsoftwapens, alle luchtdrukwapens, paintball, enz, evenals de blanke wapens, zoals jachtmessen, gevechtsmessen, sabels, bogen, kruisbogen enz….. in geen enkel geval mogen aangekocht worden via internet en geleverd met de post of een andere pakjesdienst. Elke vaststelling zal een PV voor overtreding van de wapenwet tot gevolg hebben met alle gevolgen van dien.
- Belangrijk te vermelden is ook dat het verbod eveneens geldt voor alle aan- en verkopen van en naar kopers/verkopers die in landen wonen waar deze transacties wel toegelaten zijn. Het verbod geldt voor alle verrichtingen waar België als bestemmeling of leverancier tussenkomt.
- Het moet verder ook duidelijk zijn dat verboden wapens, zoals, verdedigingsspuitbussen, tasers, telescopische matrakken, lasers, geluidsdempers enz, die op buitenlandse sites (waar deze producten wel toegelaten worden) aangeboden worden, in geen enkel geval mogen besteld worden door mensen die in België wonen en onder de Belgische wetgeving vallen en dus onder de verbodsbepalingen van aankoop en bezit vallen. Elke overtreding zal dus ook geverbaliseerd worden.
- De niet verboden toebehoren, zoals holsters, doelen, hoezen, valiezen, kijkers, riemen enz…. mogen dan wel zonder problemen via internet besteld en geleverd worden.
- Geen enkele publiciteit mag gemaakt worden voor verboden wapens, zelfs niet door verzamelaars, die een gesloten circuit moeten volgen voor hun eigen activiteit om wapens onder hen over te dragen.

Wij trekken hier nogmaals de aandacht van iedereen, wapenbezitters of niet, maar wel geïnteresseerd door wapens, allerhande, om zich eerst goed in te lichten ALVORENS aankopen te doen via internet. De winst van enkele euro’s, vergeleken met de prijs bij Belgische wapenhandelaars, kan zeer zwaar en duur uitvallen bij een verboden aankoop.

De nieuwe maatregelen tegen het terrorisme maken dat meer en meer postpakjes gecontroleerd worden en er meer en meer overtredingen tegen de hierboven beschreven regels geregistreerd worden.

Luister dus niet naar mensen uit uw omgeving die u zeggen dat “zij zonder problemen via internet besteld hebben” aangezien dit niet wil zeggen dat hun aankoop legaal was en dat de volgende aankoop niet zal gesanctioneerd worden!!!!!

De AVWL biedt GEEN hulp aan mensen die een duidelijke overtreding tegen de bepalingen van de wapenwet begaan hebben.

De AVWL helpt alleen de mensen die onterecht door administraties benadeeld worden, terwijl zij al de legale voorschriften gevolgd hebben.

Voor alle bijkomende informatie mag de AVWL gecontacteerd worden

DANIEL BEETS
VOORZITTER
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

WAPENWET, TEKSTEN
HOOFDSTUK II. - Indeling van de wapens
Art. 3. § 1. Als verboden wapens worden beschouwd :
1° antipersoonsmijnen, valstrikmijnen en soortgelijke mechanismen, en blindmakende laserwapens;
2° brandwapens;
3° wapens ontworpen voor uitsluitend militair gebruik, zoals automatische vuurwapens, lanceertoestellen, artilleriestukken, raketten, wapens die gebruik maken van andere vormen van straling dan die bedoeld onder het 1°, munitie die specifiek is ontworpen voor die wapens, bommen, torpedo's en granaten;
4° submunitie;
5° spring- of valmessen met slot, vlindermessen, boksbeugels en blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp;
6° degenstokken en geweerstokken die geen historische sierwapens zijn;
7° knotsen en wapenstokken;
8° vuurwapens waarvan de kolf of de loop op zich in verschillende delen kan worden uiteengenomen, vuurwapens die zodanig zijn vervaardigd of gewijzigd dat het dragen ervan niet of minder zichtbaar is dan wel dat hun technische eigenschappen niet meer overeenstemmen met die van het model zoals omschreven in de vergunning tot het voorhanden hebben ervan en vuurwapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen;
9° draagbare tuigen waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht, met uitzondering van medische of diergeneeskundige hulpmiddelen;
10° voorwerpen bestemd voor het treffen van personen met giftige, verstikkende, traanverwekkende en soortgelijke stoffen, met uitzondering van medische hulpmiddelen;
11° vouwgeweren boven kaliber 20;
12° werpmessen;
13° nunchaku's;
14° werpsterren;
15° vuurwapens uitgerust met de volgende onderdelen en hulpstukken, evenals de volgende onderdelen en hulpstukken afzonderlijk :
- geluiddempers;
- laders met een grotere capaciteit dan de normale capaciteit zoals bepaald door de minister van Justitie voor een bepaald model vuurwapen;
- richtapparatuur voor vuurwapens, die een straal projecteert op het doel [en nachtkijkers];
- mechanismen die toelaten een vuurwapen om te vormen tot een automatisch vuurwapen;
16° door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aangewezen tuigen, wapens en munitie die een [nieuwe] ernstige bedreiging voor de openbare veiligheid kunnen vormen en wapens en munitie die om die reden alleen de diensten bedoeld in artikel 27, § 1, tweede en derde lid, voorhanden mogen hebben;
17° voorwerpen en stoffen die niet als wapen zijn ontworpen, maar waarvan, gegeven de concrete omstandigheden, duidelijk is dat degene die ze voorhanden heeft, draagt of vervoert, ze wenst te gebruiken voor het toebrengen van lichamelijk letsel aan of het bedreigen van personen.
[18° inerte munitie en bepantsering die verarmd uranium of elk ander industrieel uranium bevatten.].

HOOFDSTUK V. - Handelingen met verboden wapens
Art. 8. Niemand mag verboden wapens vervaardigen, herstellen, te koop stellen, verkopen, overdragen of vervoeren, opslaan, voorhanden hebben of dragen.
In geval van inbreuk op het vorige lid worden de wapens in beslag genomen, verbeurd verklaard en vernietigd, zelfs indien zij niet aan de veroordeelde toebehoren.

HOOFDSTUK VIII. –Verbodsbepalingen
Art. 19. Het is verboden :
1° [wapens per postorder of via het internet te verkopen of te koop aan te bieden aan particulieren, of de verkoop op afstand van wapens aan particulieren te organiseren];
2° vuurwapens te verkopen aan particulieren jonger dan 18 jaar;
3° reclame te maken voor verboden wapens;
4° reclame te maken voor vergunningsplichtige wapens of zodanige wapens te koop te stellen zonder op zichtbare wijze aan te geven dat voor het voorhanden hebben ervan een vergunning is vereist;
5° vuurwapens, niet-vuurwapens die projectielen kunnen afschieten of munitie te koop aan te bieden, te verkopen of over te dragen op openbare markten, beurzen en andere plaatsen zonder vaste vestiging, behalve in geval van openbare verkopen door een gerechtsdeurwaarder of notaris onder toezicht van de directeur van de Proefbank voor vuurwapens of van een van de beambten aangewezen door de minister bevoegd voor de Economie, na advies van de directeur van de proefbank. De Staat, de politiezones en de gemeenten mogen evenwel uitsluitend aan erkende wapenhandelaars de individuele bewapening verkopen van de overheden die in dienst wapens mogen dragen. Vrij verkrijgbare wapens mogen evenwel […] worden verkocht op beurzen mits toelating van de minister van Justitie;
6° de nummers van vuurwapens te wissen, te manipuleren of onleesbaar te maken en niet-geregistreerde en niet-genummerde vuurwapens te verhandelen, te vervoeren, te dragen of op te slaan, behalve bij internationaal vervoer waarbij de wapens op Belgisch grondgebied niet worden uitgeladen of overgeladen en behalve op weg naar de proefbank voor vuurwapens met het oog op nummering;
Vergunningsplichtige wapens die verloot worden of als prijs worden uitgereikt, mogen slechts aan de begunstigde worden overhandigd nadat hij een vergunning voor het voorhanden hebben ervan heeft bekomen.

DANIEL BEETS
VOORZITTER
E-MAIL : daniel_beets@telenet.bearticle | by Dr. Radut