Skip to Content

DE ELEKTRONISCHE REGISTRATIES VAN SCHIETBEURTEN

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw
JUNI 2016

DE ELEKTRONISCHE REGISTRATIES VAN SCHIETBEURTEN

De door de wapenwet voorziene administratie, op het gebied van de controles wordt steeds zwaarder en zwaarder voor de legale wapenbezitters.
Het is dus logisch dat er getracht wordt deze verplichtingen zo veel mogelijk te vereenvoudigen, mits de strikte in acht name van de wettige regels.

De controle van de schietbeurten en de aflevering van de, door de wapenwetgeving voorziene, attesten om de “regelmatige deelname aan de activiteiten met wapens” te bewijzen, vergen een zware administratieve last, zowel voor de schutters (inschrijvingen in de registers) als voor de schietstanden (uitgifte van attesten op basis van de inschrijvingen in de registers). Er moet inderdaad op gelet worden dat de schietstanden geen foutieve attesten uitreiken want dit zou strafbaar zijn.

Momenteel zijn er enkele grote schietstanden die een, niet officieel, elektronisch registratiesysteem gecreëerd hebben dat gebruikt wordt, naast het papieren register, hetgeen het nazicht van de data, in het papieren register, veel gemakkelijker maakt waardoor een aanzienlijke tijdsbesparing mogelijk gemaakt werd. De data van de schietbeurten moeten niet vermeld worden op het attest maar de “regelmatige deelname” (ongeveer 10 schietbeurten per jaar voor de recreatieve schutters, en minimum 12 schietbeurten voor de sportschutters), moeten geregistreerd zijn en moeten kunnen gecontroleerd worden, indien noodzakelijk.

Een officieel elektronisch register zou deze taak nog meer kunnen vergemakkelijken, voor zover er enkele regels strikt toegepast worden:
1 het elektronisch register moet zodanig opgemaakt worden dat het niet kan gewijzigd worden nadat de gegevens over de schietbeurt ingevoerd werden (teneinde vervalsingen van gegevens te vermijden) en het moet bovendien toegankelijk zijn voor de controles door de politiediensten.
2 Het elektronisch register moet dezelfde elementen registreren als deze, door de wapenwetgeving voorzien en die eveneens in het papieren register opgenomen worden (naam, voornaam, type wapen, kaliber, datum, tijdstip van begin en van het einde van de schietbeurt) NIET MEER OF NIET MINDER!
3 De gegevens moeten opgeslagen worden op een veilige en een duurzame manier

Momenteel worden en programma’s, die voldoen aan deze vereisten, voorgesteld aan enkele schietstanden, in het kader van een proefproject van 1 jaar, om de werking van een dergelijk register na te gaan. Er moet wel benadrukt worden dat deze registers de papieren registers nog niet vervangen, waardoor deze laatsten nog altijd moeten gebruikt worden zo lang het KB over deze materie niet gewijzigd werd.

Er werd ons medegedeeld dat sommige van deze programma’s uitgebreid werden tot de registratie van veel meer gegevens dan deze, opgelegd door de wapenwetgeving. Zo werden volgende gegevens,(of gedeelten ervan), geëist voor registratie:
- Het adres van de schutter of zijn nationaal registratienummer
- De eigenschappen van al de wapens, in bezit van de schutter (type, kaliber, merk, model, serienummer, nummer van de vergunning) teneinde de keuze te kunnen maken en de identificatie van het wapen voor de schietbeurt die in het programma dient geregistreerd te worden.
- Divers ander informatie over de schutter en zijn wapens

Voor AVWL is het onaanvaardbaar dat andere gegevens, dan deze voorzien door de wapenwetgeving, zouden opgeslagen worden in de elektronische geheugens van derden.
Het is inderdaad zo dat geen enkel elektronisch geheugen voor 100% kan beveiligd worden hetgeen dus een groot risico met zich meebrengt, in geval van hacking, voor de wapenbezitter, die in een schietstand, die uitgerust is met een dergelijk programma, schiet.
Anderzijds mag, teneinde de discretie en het respect van het privéleven te vrijwaren, alsook zijn veiligheid en, bovendien de openbare veiligheid, niemand anders dan de bevoegde overheid het aantal en de eigenschappen van de wapens van de wapenbezitter kennen!!!

Elke schutter heeft dus het recht om al de gegevens, verschillend van deze door de wapenwet voorzien, te weigeren in te brengen, in het systeem, en mag zelfs klacht indienen voor inbreuk op de privacy, in geval van verplichting door de directie van de schietstand.

De AVWL is dus voorstander voor de invoering van een elektronisch register voor de registratie van de schietbeurten voor zover :
- Geen enkel bijkomend gegeven, dan deze, door de wetgeving voorzien, wordt geregistreerd in dat programma
- Dat dit register optioneel zou zijn voor de schietstanden die groot genoeg zijn om de investering voor een dergelijk programma te financieren, terwijl de standen, die dit verkiezen, zouden kunnen verder werken met een papieren register (hetgeen trouwens het geval blijkt te zijn bij de voorstellen tot wijziging van de wetgeving in die zin)

Alle vragen over dit onderwerp kunnen aan de AVWL gesteld worden

Verder willen wij van deze gelegenheid nog gebruik maken om te benadrukken dat, wat de recreatieve schutters betreft, het aantal schietbeurten gaat over ongeveer 10 schietbeurten per jaar (een cijfer, bij benadering, vermeld in de MO van 25 oktober 2011, maar niet door de wapenwetgeving opgelegd), GLOBAAL en niet per wapencategorie, zoals sommige provincies blijkbaar (illegaal) willen opleggen.

Vriendelijke groeten

DANIEL BEETS
VOORZITTER
E-MAIL : daniel_beets@telenet.bearticle | by Dr. Radut