Skip to Content

DE PROEFBANK VAN LUIK

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw
Augustus 2017

DE PROEFBANK VAN LUIK (PBL)

Oorspronkelijk werd de PBL opgericht met de bedoeling de gebruikers van wapens te beschermen tegen mechanische mankementen of tegen gevaarlijke ontwerpen van wapens.
Dit maakt dat de PBL een organisme was ten dienste van de bevolking met een garantiecontrole van de Staat.
Een staatsambtenaar ging de wettelijke werking van de PBL na.
De markeringen geven dus aan de gebruikers van wapens een nazichtgarantie van de kwaliteit en de conformiteit aan de gangbare normen.
Alle slecht ontworpen of slecht werkende wapens werden dus geweigerd teneinde ze te laten wijzigen of ze aan te passen aan de opgelegde normen.
Dit heeft meer dan 130 jaar lang, zonder problemen, gewerkt.

Tegenwoordig blijkt de PBL verworden te zijn tot een uitsluitend repressief controlerend organisme
En dit om volgende redenen:
- Al de ingevoerde wapens (zelfs uit het Groot Hertogdom Luxemburg en uit Nederland) moeten aangeboden worden op de PBL. Dit is helemaal normaal. Echter, de volautomatische wapens, omgevormd tot halfautomatische, indien zij niet omgevormd werden in volledige overeenstemming met de door de PBL voorziene normen, worden momenteel niet meer geweigerd, in afwachting van hun aanpassing aan de voorziene normen, maar worden doodeenvoudig in beslag genomen en een dossier wordt overgemaakt aan het parket voor eventuele vervolging voor overtreding van de wapenwet. Terwijl de invoerder te goeder trouw is en zonder problemen bereid om het wapen door de PBL of door een ander aangestelde wapenmaker in overeenstemming te laten brengen met de wetgeving.
- Al de halfautomatische wapens, die reeds in het bezit van Belgische schutters of verzamelaars waren, en die aangeboden worden aan de PBL, ten gevolge van de vervanging van een, aan de proef onderworpen, onderdeel of ten gevolge van een andere wijziging of reparatie, worden eveneens nagekeken of zij omgebouwde volautomaten zijn, en, in dat geval, of zij eveneens conform zijn aan de voorziene ombouwingsnormen. Elk wapen dat niet conform geacht wordt aan de normen van ombouwing van volautomaat naar halfautomaat, wordt onmiddellijk in beslag genomen en een dossier wordt eveneens overgemaakt aan het parket voor eventuele vervolging.
- De PBL verricht dus geen ombouwingen meer van volautomaat naar halfautomaat…….
- Al de ingevoerde wapens worden gecontroleerd op hun geproefdheid door een CIP erkende proefbank. Indien een markering over de proef ontbreekt, dan verplicht de PBL de proef en de markering. Zelfs voor de oudere verzamelwapens, ingevoerd door verzamelaars, en dus niet voorzien voor het schieten, maar wel uitsluitend voor doeleinden van historische verzameling. Deze moderne markering beschadigt natuurlijk het wapen en vermindert er de waarde van, zonder nog te spreken over het risico van beschadiging door de proef op zich, vermits deze proef uitgevoerd wordt met een patroon die geladen is met een lading kruit die 30% meer druk geeft dan de zwaarst geladen fabrieksmunitie.

Deze repressieve houding is helemaal in tegenstrijd met de initiële doelstelling bij de invoering van de PBL als organisme ten dienste van de bevolking (en niet enkel als controlerend en repressief organisme) en verhindert op die manier de eerzame wapenbezitter om te vragen om zaken na te kijken ten einde conform te blijven met de heersende wetgeving.
Zo komt het dan dat wapenbezitters met omgevormde wapens van VOOR de wet van 8 juni 2006, en dus bezitter van een halfautomatisch wapen, zelfs niet meer de mogelijkheid hebben om aan de PBL te vragen om na te kijken of hun wapen wel degelijk omgebouwd werd volgens de normen, zonder dat hun wapen in beslag genomen wordt en zij mogelijk vervolgd worden door justitie. Nochtans vielen die wapenbezitters niet onder artikel 45 van de wapenwet (een overgangsartikel), dat de bezitters van volautomatische wapens verplichte ze om te vormen tot halfautomatische, aangezien hun wapen reeds omgebouwd was tot halfautomatisch…..
Anderzijds hebben zelfs de verzamelaars de mogelijkheid niet meer om hun volautomatische wapens te laten ombouwen tot halfautomatische ten einde ze te kunnen verkopen aan schutters.

Deze situatie is dus totaal abnormaal, kwellend en brengt geen enkel positief element aan de openbare veiligheid, die nagestreefd wordt door de wapenwet.

De AVWL zoekt, samen met BELGIAN WEAPONFORUM, naar een oplossing met het Ministerie van Justitie ten einde deze totaal onbegrijpelijke en abnormale situatie te regulariseren.

DANIEL BEETS
VOORZITTER
E-MAIL : daniel_beets@telenet.bearticle | by Dr. Radut