Skip to Content

ERKENNING AANVRAGEN VAN VERZAMELAAR VAN LADERS. PROCEDURE.

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw
APRIL 2018

ERKENNING AANVRAGEN VAN VERZAMELAAR VAN LADERS
Waarom erkenning als laderverzamelaar aanvragen ?

Wie houder is van een wapenvergunning, mag enkel laders hebben die horen bij het vergunde wapen. Wie een sportschutterslicentie heeft, kan enkel laders hebben die horen bij de wapens van het type waarvoor de sportschutterslicentie geldig is. Houders van een jachtverlof kunnen enkel laders hebben voor wapens toegestaan voor de jacht daar waar het jachtverlof geldig.
Deze zeer strikte regeling, die uniek is in de wereld, maakt dat een wapenbezitter vrij snel illegaal in het bezit kan komen van een illegale lader, dus een lader die hoort bij een wapen waarvoor men geen wapenvergunning heeft.
Volgende situaties kunnen zich voordoen:
- u verkoopt een wapen en vergeet een lader mee te geven
- u vindt een lader. De mogelijkheid om een vergunning aan te vragen na de vondst van een lader is niet voorzien in de wapenwet
- u bezit laders die ook zouden kunnen passen op wapens waarvoor u nog geen vergunning heeft.
- u heeft nog geneutraliseerde wapens van voor 2016. Het is goedkoper om de erkenning aan te vragen dan om de laders te laten vastlassen aan het wapen of om de lader te laten neutraliseren

DE AANVRAAG VOOR EEN ERKENNING IS GRATIS TOT 31 DECEMBER 2018
Iedereen heeft er dus belang bij om de erkenning als laderverzamelaar aan te vragen.

Aanvraagprocedure laderverzameling

Voorwaarden:

Een erkenning voor het verzamelen van laders kan door elke meerderjarige persoon worden aangevraagd die voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden van de wapenwet.
Het is niet vereist dat de aanvrager reeds laders in bezit heeft.
Wel dient een thema te worden opgegeven voor de verzameling. In de praktijk worden dergelijke thema’s niet opgelegd bij het verzamelen van munitie. Bovendien kan de gouverneur het aangegeven thema enkel beperken als het hem, in het licht van de openbare orde, te ruim voorkomt. Voor laders zal het moeilijk, of bijna onmogelijk zijn, de impact op openbare orde aan te tonen vermits het loutere bezit van laders het op geen enkele manier mogelijk maakt dat iemand ook over wapens beschikt.
Volgende thema’s zijn mogelijk:
- “laders voor repeteer- en semiautomatische vuurwapens”
- “laders voor vergunningsplichtige vuurwapens”
- “laders die vergunningsplichtig geworden zijn door de wet van 7 januari 2018”
Er zijn geen bijzondere veiligheidsvoorwaarden van toepassing voor het verzamelen van laders.

Aanvraagprocedure:

De aanvraag kan per gewone post of aangetekend worden verstuurd naar de gouverneur, bevoegd voor de verblijfplaats. Om een bewijs te hebben van de aanvraag, verdient het de voorkeur om de aanvraag per aangetekend schrijven te doen.
Bij de aanvraag dient een uittreksel strafregister te worden gevoegd dat niet meer dan 3 maanden oud is .
Het is aan te raden om onmiddellijk twee kopieën van het aanvraagdossier bij te houden. Eén van deze kopieën zal immers nodig zijn in het kader van het administratieve beroep dat vier maanden na de aanvraag moet worden ingediend bij de minister van Justitie (zie verder).

De aanvraag dient te gebeuren op basis van een aanvraagformulier dat ter beschikking gesteld wordt door de diensten van de gouverneur. Op de website van WAPENUNIE vindt u een model terug dat namens de Vlaamse gouverneurs bezorgd werd. Volg deze link voor de modellen: http://www.wapenunie.be/node/986

De gouverneur beschikt over een termijn van vier maanden om de erkenning te verlenen. In de praktijk zal deze termijn zeer zelden gerespecteerd worden. De adviezen in het kader van een erkenningsaanvraag nemen veel tijd in beslag. Bovendien had niemand voorzien dat ooit duizenden erkenningsaanvragen als verzamelaars zouden moeten onderzocht worden. Om te vermijden dat de provinciale wapendiensten overbelast worden (en daardoor minder beschikbaar zijn om het legaal wapenbezit op te volgen, wat in het belang van de openbare veiligheid is), zal het aangewezen zijn om 4 maanden na de aanvraag een administratief beroep in te dienen bij de minister van Justitie. Opgelet: dit beroep moet worden ingediend binnen de 15 dagen nadat de vier maanden verstreken zijn. Het is dus zaak dit goed bij te houden.
Dit beroep dient aangetekend te worden verstuurd aan de Federale Wapendienst, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. Het volstaat om een kort begeleidend schrijven toe te voegen aan een kopie van de aanvraag die eerder naar de gouverneur gestuurd werd. Modellen zullen op onze website beschikbaar gemaakt worden.

Toekenning van de erkenning

De erkenning wordt toegekend onder de vorm van een getuigschrift van erkenning “model 3” voor de verzameling van laders.

Een verzamelaar van laders zal onderworpen zijn aan de vijfjaarlijkse controle van de laderverzameling . Voor deze controle is een retributie van 2 maal 25 EUR verschuldigd (te indexeren). Indien zou blijken dat de erkenning geen nut meer heeft is het mogelijk om de erkenning dan niet meer te verlengen. In dat geval raden wij aan om de erkenning terug te sturen ongeveer 6 maanden vóór de 5 jaarlijkse verjaring, teneinde alle controverse over het wel dan niet moeten betalen van de retributie te vermijden.

DANIEL BEETS
VOORZITTER
E-MAIL : daniel_beets@telenet.bearticle | by Dr. Radut