Skip to Content

OPROEP VOOR FINANCIELE STEUN

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw
Juni 2018

OPROEP VOOR FINANCIELE STEUN

Beste Vrienden, Wapenliefhebbers,

Na rijp beraad heeft AVWL besloten om een procedure tot vernietiging tegen de nieuwe wet van 7 januari 2018 en haar uitvoeringsbesluit van 26 maart 2018 in te dienen.
De manier waarop deze wet en haar KB opgemaakt en tot stand gekomen zijn, tart elke verbeelding en is een aanfluiting van de democratische regels die het opmaken van wetten regelen.
Enkele voorbeelden:
- Het legaliteitsbeginsel is geschonden: houders van een illegaal wapen weten niet of zij in overtreding zijn met de voorwaarden van de amnestie met betrekking tot een mogelijk bestaand PV over het wapen dat zij bezitten
- Het gelijkheidsbeginsel is geschonden: mensen, die illegaal een wapen bijhouden worden ongelijk behandeld, al naargelang dat wapen reeds eerder op hun naam geregistreerd stond in het CWR, of niet, terwijl hun illegaal wapenbezit identiek is.
- Minister Koen Geens (CD&V) heeft het advies van de Raad van State (RvS) naast zich neergelegd, terwijl in dat advies klaar en duidelijk stond dat de procedure voor het tot stand komen van het voorgestelde KB niet gerespecteerd werd
- Raadgevingen van de Adviesraad voor de wapens, werden weggewuifd en totaal genegeerd met enorme gevolgen van dien: de chaotische toestanden rond de laders die onder dezelfde vergunningsvoorwaarden vallen als de munitie.
- En andere…..

Bovendien zijn er inhoudelijk onaanvaardbare problematische nieuwe maatregelen bijgekomen, zoals:
- Het onder vergunningsvoorwaarden stellen van laders voor vuurwapens, een maatregel die het over-regulerende Europa zelfs niet opgelegd heeft.
- Het totaal onzinnige en nutteloze attest dat de politiediensten moeten afleveren alvorens wapens kunnen vernietigd of geneutraliseerd worden.
- Enz….

Het is onaanvaardbaar dat dergelijke klungelige prutserijen kunnen plaatsvinden in een zo belangrijk onderwerp als het legaal wapenbezit.
Klungelige prutserijen die niet alleen leiden tot rechtsonzekerheid en wanorde maar die geen enkele toegevoegde waarde bezitten op het vlak van openbare orde en veiligheid en zeker geen enkele invloed kunnen hebben op de terroristische dreiging die als maar meer en meer toeneemt in onze samenleving. En die bovendien eens te meer de politiediensten belasten met hopen onzinnig administratief werk, dat hun eigenlijke taak van het bestrijden van misdaad, belemmert.

Er is hier duidelijk sprake van een koppig doordrijven van een totaal irrealistisch maatregelenpakket, tegen alle adviezen in, en het negeren van de meest elementaire wettige voorschriften voor het opstellen van nieuwe wetgevingen.

Deze wetgeving moet dan ook totaal overgedaan worden, en ditmaal MET inspraak van al de betrokken partijen en na verantwoordelijk en ernstig overleg met al de betrokken partijen. Het kan niet zijn dat een minister en zijn kabinet, tegen beter weten in, totaal onzinnige wetgeving doordrijven.

Maar, eisen dat de wetgeving op een eerlijke en degelijke manier zou tot stand komen, kost, in onze democratie, veel geld. De kosten voor de ganse procedure tot vernietiging van de wet en het KB wordt geraamd op 75.000 euro (vijfenzeventig duizend euro!!).

Dat is een bom geld! Maar het is absoluut noodzakelijk dat de overheid geconfronteerd wordt met haar eigen kortzichtigheid, haar misplaatste koppigheid, haar ondoeltreffendheid, haar lichtzinnigheid en haar misprijzen voor de bevolking en de Belgische wetten bij het instellen van ingrijpende wetgevingen, terwijl het eigenlijke doel, namelijk de bestrijding van criminaliteit en terrorisme er totaal door ongemoeid blijven!!

De financiële steun kan gestort worden op de volgende rekening:
BNP Par Fortis : IBAN : BE79 0014 0635 7833
BIC : GEBABEBB op naam van AVWL vzw

VIA DEZE WEG WILLEN WIJ TROUWENS AL DE PERSONEN, DIE ONS TOT NU TOE REEDS FINANCIEEL GESTEUND HEBBEN, VAN GANSER HARTE BEDANKEN. ZONDER HUN HULP ZOUDEN WIJ DE VERSCHILLENDE REEDS BEHAALDE RESULTATEN NOOIT KUNNEN REALISEREN HEBBEN

HET IS EVENEENS EVIDENT DAT ER GEEN ENKELE VERPLICHTING IS TOT FINANCIELE STEUN. HET GAAT HIER OVER UITSLUITEND VRIJWILLIGE GIFTEN

Wij danken u bij voorbaat voor uw financiële steun die er uiteindelijk voor zorgt dat UW belangen verdedigd worden.

DANIEL BEETS
VOORZITTER
E-MAIL : daniel_beets@telenet.bearticle | by Dr. Radut