Skip to Content

HET VREDESINSTITUUT VERLAAGT ZICH NOGMAALS TOT EEN NEPSTUDIE

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw
November 2018

HET VREDESINSTITUUT VERLAAGT ZICH NOGMAALS TOT EEN NEPSTUDIE

Op datum van 8/11/2018 heeft Nils Duquet een zogenaamde “studie” en een “adviesnota” over het sportief en recreatief schieten gepubliceerd bij het Vredesinstituut. Dit op aanvraag van de voorzitter van het Vlaams Parlement (Jan Peumans- NVA)

In deze “studie” valt onmiddellijk de vooringenomenheid tegen al de wapenbezitters opvallend op: op alle vlakken van deze “studie” worden de legale wapenbezitters verdacht van allerhand gesjoemel en misbruik en wordt er een hoplofobische (irrationele angst voor wapens) visie van het legaal wapenbezit voorgeschoteld EN, bovendien, een zware verdachtmaking van eerzame burgers:
- Over het gebruik van de voorlopige en definitieve sportschutterslicenties
- Over het recreatief gebruik van wapens
- Over de dagpassen

Wat echter nog meer opvalt, is:
- Het ontbreken van duidelijk cijfermateriaal
- Het ontbreken van concrete feiten
- Het ontbreken van de evaluatie en het verzwijgen van de gebrekkige werking van sommige overheidsdiensten in deze materie.

EEN OPSOMMING VAN ENKELE VOORNAME CONTROVERTIËLE PUNTEN VAN DE “STUDIE”:

1 Wat betreft de federaties: onomwonden wordt er in de “studie” standpunt voor VSK en tegen FROS genomen. Daarvoor wordt een vaag “werkingsprobleem”, “laksheid”, “minder veiligheid”, en dergelijke aangevoerd om te stellen dat alleen VSK blijkbaar een goede federatie zou zijn. Nergens wordt er echter ook maar 1 concreet element aangehaald dat de werking van FROS specifieke veiligheidsproblemen met zich mee zou brengen voor de bevolking of voor de schutters. Ook de dienstverlening naar de schutters toe speelt hier blijkbaar geen enkele rol. Alleen het restrictieve element naar wapenbezit toe speelt blijkbaar een rol in de beoordeling van de federaties.
2 Wat betreft het recreatief schieten: legale wapenbezitters, eerbare burgers, tot in den treure toe gecontroleerd, worden hier voorgesteld als verdachte sujetten, die alle mogelijke manieren zouden zoeken om de wet te omzeilen, terwijl de feiten aantonen dat de legale wapenbezitters burgers zijn die veel minder overtredingen allerhande maken dan de rest van de bevolking, hetgeen aanduidt dat deze mensen een veel groter verantwoordelijkheidsbesef hebben dan de rest van de bevolking. De beschuldiging, als zouden zij minder gecontroleerd worden dan sportschutters is niet meer of niet minder dan een grove leugen: bij elke aanvraag van een wapenvergunning moet een recreatieve schutter de ganse administratieve molen door en alle voorzien attesten binnenbrengen (medisch attest, uittreksel strafregister, attest schietstand, attest lukken van theoretische proef-slechts 2 jaar geldig, enz…), zelfs meerdere malen in het jaar, indien zij verschillende vergunningen aanvragen. Bovendien moeten de recreatieve schutters jaarlijks een uittreksel uit het strafregister aan de schietstand afleveren. Er is dus wel voortdurend controle! Het aantal schietbeurten is bij een recreatief schutter wel onregelmatiger, aangezien deze mensen alleen kunnen schieten volgens hun beschikbare tijd, hetgeen dan ook de verplichte regelmaat van een sportschutter uitsluit. Deze mensen verdenken van welke overtreding ook is dan ook pure laster!
3 Wat betreft het sportschieten: mensen worden door de plaatselijke politie en zelfs door provinciale wapendiensten aangeraden om een voorlopige SSL aan te vragen om het schieten aan te leren, in plaats van een voorlopig attest. Het is dan ook normaal dat het aantal voorlopige SSL toeneemt. Verder moet er ook op gewezen worden dat de mensen die een erkende schietdiscipline schieten, verplicht zijn om een SSL te bezitten!
4 Wat het aantal sport- en recreatieve schutters betreft: de mens is een nieuwsgierig wezen. De voortdurende ziekelijke en negatieve aandacht die de media besteden aan het legaal wapenbezit, draagt er toe bij dat mensen “nu eens willen gaan zien wat dat nu eigenlijk is, dat schieten” en komen daarbij tot de vaststelling dat het schieten daadwerkelijk een bijzonder aantrekkelijke bezigheid is, uitgeoefend in zeer veilige omstandigheden.
5 Wat de dagkaarten betreft: in de “studie” wordt er gesuggereerd dat criminelen en terroristen zich zouden oefenen, door middel van deze mogelijkheid. Dergelijke nonsens houdt echter geen enkele feitelijke waarheid in: uitbaters van schietstanden zijn wel degelijk verantwoordelijke mensen die verdachte mensen de deur wijzen, als deze zich al zouden aanbieden. Inderdaad, de feiten tonen aan dat criminelen en terroristen geen schietstanden nodig hebben om zich te oefenen: er is plaats en mogelijkheid genoeg om in gure buurten kelders en garages hun illegale wapens te bestuderen en te hanteren. Insinueren dat criminelen zich zouden gaan oefenen in een erkende schietstand is dan ook totale fantasie.

EEN OPSOMMING VAN ENKELE PUNTEN DIE NIET VERMELD WERDEN, JA, DIE ZELFS BLIJKBAAR VERZWEGEN WERDEN:

1 De werking van de provinciale wapendiensten: in de “studie” wordt vermeld dat deze diensten geen tijd meer zouden hebben om controles uit voeren…… Wat hier echter verzwegen wordt, is, dat verschillende van deze diensten hun tijd verprutsen met het pesten van de wapenbezitters en het zoeken naar manieren om de wapenwet te kunnen omzeilen. Steeds weer worden er door sommige gouverneurs en hun medeplichtigen, manieren gezocht om bijkomende voorwaarden op te leggen om vergunningen te kunnen weigeren of in te trekken, zonder dat daar een legale basis voor bestaat, uitsluitend om de persoonlijke mening over wapenbezit van deze gouverneurs te kunnen uitleven. Hierbij wordt er eveneens niet voor teruggedeinsd om de artikelen 237 en 239 van de strafwet te overtreden. Dit heeft als gevolg dat deze diensten zich niet meer beperken tot de uitvoering van de wet (zoals de wet en de wetgever het voorzien heeft) maar al hun tijd steken in het heen en weer schrijven naar politiediensten, parketten en de aanvragers van wapenvergunningen zelf, voor zaken die absoluut niet voorzien worden in de wapenwetgeving. Hierbij wordt in de “studie” ook niet vermeld dat deze gouverneurs zelfs botweg weigeren om de eisen van de Federale Wapendienst en van het Ministerie uit te voeren. In de “studie” wordt wel melding gemaakt van de pogingen van de provincies om wapens te verbieden, maar wordt er niet bijgevoegd dat dit niet volgt uit een nood aan openbare veiligheid en zeker niet aan een wettelijk voorschrift, wel integendeel. Bovendien heeft de Raad van State deze manier van handelen reeds meerdere keren veroordeeld, hetgeen deze gouverneurs er niet van weerhoudt verder de wet te blijven overtreden!
2 De werking van de politiediensten: de vraag die zich reeds jaren stelt, is de volgende: hoe is het mogelijk dat de politiediensten de opdracht niet krijgen om statistieken bij te houden over de oorsprong van de wapens die illegaal gebruikt worden……….? Het antwoord is blijkbaar simpel: om niet te moeten toegeven dat het crimineel gebruik van wapens niet gebeurt door legale wapenbezitters maar door de criminelen met hun illegale wapens. Nog een andere vraag werpt zich hierbij ook nog op: men spreekt over meer dan 850 gevallen van wapendiefstallen……. Maar aangezien er geen statistieken opgesteld worden over het legaal en illegaal wapenbezit, hoe kan men dan stellen dat het hier gaat over legale wapens en niet over illegale…..? Of wordt er hier een andere standaard gebruikt….????
3 Wat de werking van de plaatselijke politie betreft: hier moet eveneens de aandacht getrokken worden op de politieagenten die verantwoordelijk zijn voor het wapenbeheer in hun zone: al wordt er hier in de meeste gevallen correct gewerkt, zijn er toch nog verschillende van die agenten die zich willen opdringen als “sheriff” in hun zone en doen er alles aan om de wapenbezitters het leven te bemoeilijken: achterhouden van het moraliteitsonderzoek bij een nieuwe vergunningsaanvraag, onbeschoftheid bij de contacten met de eerzame wapenbezitters en het achterhouden van de uitgereikte wapenvergunningen. Allemaal zaken die een accurate werking van de overheidsdiensten bemoeilijken…….
4 Nergens wordt er in deze “studie” concreet cijfermateriaal aangehaald: als het al zo is dat er een enkeling de wetten niet respecteert, hetgeen natuurlijk mogelijk is, dan valt een dergelijke manier van doen onmiddellijk op in een administratie die op een correcte manier werkt en bovendien bij een wetgever die niet constant de wet wijzigt. In deze “studie” wordt er echter wel gesuggereerd dat dergelijke overtredingen schering en inslag zouden zijn, hetgeen weer een lasterlijke manier van doen is, terwijl dergelijke overtredingen hoogst uitzonderlijk zijn. Zonder statistische ondersteuning moeten dergelijke beweringen met de hoogste voorzichtigheid geuit worden; Indien er mensen zijn die zich niet houden aan de voorgeschreven wetten dan moeten zij natuurlijk gestraft worden. ZIJ, maar niet de ganse gemeenschap

UIT WAT HIERBOVEN UITEENGEZET WERD KAN DAN OOK BESLOTEN WORDEN DAT:

1 Deze studie op een totaal amateuristische manier gedaan werd, zonder enig respect voor de regels van wetenschappelijk onderzoek
2 De conclusies gebaseerd zijn op vooroordelen en vooringenomenheid bij het onderzoek en bij de onderzoeker
3 Er hier enkel een visie naar voren gebracht wordt die de vooroordelen van enkele machtsgeile provinciegouverneurs promoot
4 Er geen enkel concreet feit naar voren gebracht werd dat het huidige systeem effectief problemen zou opgeleverd hebben voor de openbare orde en veiligheid.
5 Er uitsluitend adviezen gegeven worden voor een beperking van wapens bij de bevolking, zonder dat er ook maar de minste aanwijzing zou bestaan dat dit wapenbezit een gevaar zou kunnen betekenen
6 Er nog meer medische attesten zouden moeten voorgelegd worden dan nu, nochtans in overeenstemming met de Europese Richtlijn…… (Waarom geen medisch attest om de 3 maanden dan…….???????!!!!!! )
7 Het blijkbaar de onderzoekers en sommige machtsgeile provinciale wapendiensten stoort dat er meer mensen zich interesseren voor deze bijzonder aangename en ontspannende bezigheid, die het sportief en het recreatief schieten wel is…..

DANIEL BEETS
VOORZITTER
E-MAIL : daniel_beets@telenet.bearticle | by Dr. Radut