Skip to Content

VERBODEN ACCESSOIRES

Défense Active des Amateurs d’Armes asbl

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw

18 maart 2010

OPGELET

Op datum van 17 maart 2010 werd een Ministerieel besluit gepubliceerd waardoor sommige, niet duidelijk gedefinieerde accessoires, die het uitzicht van een pistool kunnen wijzigen, zoals karabijnkolven voor pistolen, verboden werden.

Dit is de tekst die gepubliceerd werd in het Staatsblad op 17 maart 2010:
Artikel 1. De hulpstukken, met uitzondering van gewone kolven, die aan een handvuurwapen bepaalde uiterlijke kenmerken en technische eigenschappen van een schoudervuurwapen geven, evenals de vuurwapens die ermee zijn uitgerust, worden ingedeeld bij de verboden wapens.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 11 maart 2010.

DEZE ACCESSOIRES WORDEN VERBODEN MET ONMIDDELLIJKE INGANG, waaruit volgt dat de personen, die deze accessoires reeds in hun bezit hadden in overtreding zijn sinds die dag om middernacht en dus reeds veroordeelbaar zijn.

DIT GAAT NU WERKELIJK TE VER!!!!!!!

De minister van justitie en de minister van binnenlandse zaken hebben deze verbodsbepaling willekeurig genomen zonder rekening te houden met de door de wet voorgeschreven elementaire regels.

Zij hebben dus misbruik gemaakt van hun macht.

De overtredingen, gepleegd door de ministers op de wapenwet, zijn de volgende:

1 In de wapenwet vermeldt punt 16° bij de verboden wapens en toebehoren:

16° door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aangewezen tuigen, wapens en munitie die een [nieuwe] ernstige bedreiging voor de openbare veiligheid kunnen vormen en wapens en munitie die om die reden alleen de diensten bedoeld in artikel 27, § 1, tweede en derde lid, voorhanden mogen hebben;

-er is geen sprake van een nieuw groot gevaar vermits deze systemen al meer dan 100 jaar bestaan en omdat er nooit criminele feiten gepleegd werden met deze accessoires, noch bij het invoeren van de nieuwe wapenwet op 9 juni 2006, noch op heden.
-deze systemen veranderen niets aan de vuurkracht van het wapen en kunnen dus op generlei wijze een “groot gevaar” betekenen.
-deze systemen worden al vrij verkocht in de ons omringende landen. De hoogdringendheid is om die reden aangevoerd terwijl er in de ons omliggende landen geen groter gevaar heerst voor de openbare veiligheid noch dat er enig “ misbruik” zou gemaakt zijn van die systemen

2 Alvorens beslissingen te nemen om verbodsbepalingen aan de bevolking op te leggen moeten enkele punten nageleefd worden, zowel ten opzichte van de bestaande andere wetten als te opzichte van de bedoelde bevolkingsgroep.
Zo werden volgende verplichtingen niet nageleefd:

-geen enkel overleg werd gehouden bij enig controleorganisme (raad van state) of bij enig adviesorgaan, zoals de adviesraad voor de wapens (nochtans voorzien in de wapenwet)
-er is geen overgangsperiode voorzien. De bezitters zijn veroordeelbaar en dit sinds 17 maart 2010, 00h00. Er is geen enkele amnestiemaatregel voorzien wat maakt dat de bezitters van die systemen zelfs deze laatste niet kunnen afleveren omdat ze op dat ogenblik kunnen geverbaliseerd worden
Nochtans, voorheen was de verkoop van die accessoires wel degelijk volledig vrij.
-geen enkele vergoeding is voorzien terwijl die wel voorzien werd, voor zulke situaties, in de wapenwet

In een rechtstaat is het ontstellend vast te stellen dat ministers beginnen autoritaire (in overtreding met de heersende wetten en regels),lukrake (volledig zonder enige betrekking met de openbare veiligheid) en totaal nutteloze (op geen enkel ogenblik is er met deze accessoires gevaar geweest voor de openbare veiligheid) maatregelen te nemen, waardoor de bevolking enorme schade kan oplopen (de bezitters van die accessoires lopen het risico hun blanco strafblad te verliezen!!)

Alles zal dus in het werk gesteld worden om deze onzin te laten annuleren.

DANIEL BEETS
VOORZITTER
GSM : 0498/54.54.55
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be
Oudergemseweg 41
1970 Wezembeek-Oppemarticle | by Dr. Radut